دسته بندی ها
بزن بریم

صفات در زبان انگلیسی

صفات کمی در زبان انگلیسی – نکات مهم

انواع صفت در انگلیسی -همانطور که گفته شد انواع صفت در گرامر انگلیسی به 8 دسته تقسیم می شوند در این آموزش صفات کمی یکی دیگر از 8 دسته انواع صفت…