دسته بندی ها
بزن بریم

ضمایر اشاره

ضمایر اشاره معین در زبان انگلیسی – بخش اول

ضمایر اشاره در انگلیسی ضمایری هستند که به اسامی که بعد از آن حاضر می‌شود اشاره می‌کنند و جانشین آنها می گردند. ضمایر اشاره در انگلیسی به دو قسمت تقسیم می‌شوند. دسته…