دسته بندی ها
بزن بریم

ضمایر موصولی درزبان انگلیسی

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش پنجم

  ضمایر موصولی در زبان انگلیسی – ضمایر موصولی در زبان انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و عمل حرف ربط و ضمیر را…

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش سوم

با گرامر ضمایر موصولی آشنا شوید: گرامر ضمایر موصولی – ضمایر موصولی زبان انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و عمل حرف ربط و ضمیر…