دسته بندی ها
بزن بریم

فعل لازم و متعدی در زبان انگلیسی