دسته بندی ها
بزن بریم

مفعول غیر مستقیم در انگلیسی