دسته بندی ها
بزن بریم

مفعول مستقیم درانگلیسی

حالات اسم – حالت مفعول مستقیم در انگلیسی

همانطور که گفتیم در زبان انگلیسی اسم ۵ حالت عمده را به خود می‌گیرد ما در این آموزش حالت مفعول مستقیم در انگلیسی اسم با مثال به طور کامل به شما آموزش…