دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر زبان حرف تعریف

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – بخش دوم

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی – همانطور که در آموزش قبلی گفته شد حرف تعریف در زبان انگلیسی به 2 دسته حرف تعریف نامعین و حرف تعریف معین دسته بندی…