دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر صفت ها

کاربرد صحیح صفات some and any

در این مقاله کاربرد some و any را همراه با مثال به شما آموزش خواهیم داد. کاربرد صحیح بعضی صفات : کاربرد some و any :  معنی اصلی کلمه some، مخصوص (Particular) و…

صفت در زبان انگلیسی

صفت در زبان انگلیسی – در این آموزش به بررسی صفت در زبان انگلیسی می پردازیم، همانطور که می دانید صفات در واقع کلماتی هستند که کیفیت و چگونگی افراد،…