دسته بندی ها
بزن بریم

گرامر ضمایر موصولی

جملات پیرو موصولی توصیفی و غیر توصیفی

  جملات پیرو موصولی توصیفی و غیر توصیفی –  جملات پیرو توصیفی، اسمی را که قبلاً ذکر شده است به خوبی توصیف می کنند و همچنین  جمله پیرو موصولی غیر…

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش چهارم

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی – ضمایر موصولی در زبان انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و عمل حرف ربط و ضمیر را تواماً…

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش دوم

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی را بیاموزید:  ضمایر موصولی انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و مل حرف ربط و ضمیر را تواماً انجام…

ضمایر موصولی در انگلیسی – بخش اول

ضمایر موصولی در انگلیسی – ضمایر موصولی در انگلیسی یا Relative Pronouns مرکب از دو جزیی از اقسام کلام هستند و عمل حرف ربط و ضمیر را تواماً انجام می‌دهند….