جنگ و درگیری

نیروی دریایی

لغات انگلیسی نیروی دریایی 1 able seaman able seaman ناوی (نیروی دریایی) admiral admiral دریاسالار (نیروی دریایی) (فرمانده) admiral of the fleet admiral of the fleet دریابد (نیروی دریایی) admiralty admiralty نیروی دریایی (بریتانیا) 2 aide-de-camp aide-de-camp آجودان (ارتش) (آجودان ویژه) armed forces armed forces نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و …

ادامه نوشته »

ارتش

لغات انگلیسی ارتش 1 adjutant adjutant آجودان aide-de-camp aide-de-camp آجودان (ارتش) (آجودان ویژه) armed forces armed forces نیروهای مسلح (زمینی، هوایی و دریایی) army army ارتش 2 brigadier brigadier سرتیپ (فرمانده تیپ) brigadier general brigadier general سرتیپ captain captain سروان (ارتش، نیروی دریایی و …) captain general captain general فرمانده …

ادامه نوشته »

جنگ افزارها

لغات انگلیسی جنگ افزارها 1 airgun airgun تفنگ بادی air pistol air pistol تفنگ بادی air rifle air rifle تفنگ بادی arrow arrow تیر 2 automatic automatic جنگ‌افزار تمام‌خودکار ballistic missile ballistic missile موشک بالیستیک bayonet bayonet سرنیزه (خنجر متصل به سلاح گرم) bazooka bazooka بازوکا (نوعی راکت‌انداز ضد تانک) …

ادامه نوشته »

نیروی هوایی

لغات انگلیسی نیروی هوایی 1 acting pilot officer acting pilot officer افسر خلبان (نیروی هوای بریتانیا) air chief marshal air chief marshal فرمانده نیروی هوایی (بریتانیا) air commodore air commodore فرمانده نیروی هوایی aircrew aircrew خدمه هواپیما (خلبان و مهمانداران) (عضو خدمه هواپیما) 2 air force air force نیروی هوایی …

ادامه نوشته »

حفظ صلح

لغات انگلیسی حفظ صلح 1 accord accord توافق (پیمان، مصالحه) agreement agreement توافق نامه (تفاهم نامه، معاهده) appease appease آتش جنگ را خواباندن armistice armistice ترک مخاصمه (آتش بس) 2 ceasefire ceasefire آتش‌بس (جنگ و …) disengage disengage عقب کشیدن (ارتش) (دست از جنگ برداشتن، عقب‌نشینی کردن) negotiate negotiate مذاکره …

ادامه نوشته »

درگیری

لغات انگلیسی درگیری 1 action action جنگ (درگیری) advance advance پیشروی affray affray نزاع در ملا عام (زد و خورد) air raid air raid حمله هوایی 2 air strike air strike حمله هوایی armaments armaments سلاح (ساز و برگ جنگی) arms arms تسلیحات assail assail حمله کردن (هتاکی کردن، مورد …

ادامه نوشته »

تروریسم

لغات انگلیسی تروریسم 1 alert alert هشدار دادن (خبر دادن) alert alert هشدار (اعلام خطر، آژیر) ambush ambush کمین ambush ambush کمین کردن (غافلگیرانه حمله کردن) 2 anarchism anarchism اقتدارگریزی (آنارشیسم، نظام سیاسی بدون دولت) anarchist anarchist دولت ستیز (مخالف وجود هر نوع دولت و نظام حاکم) assassin assassin آدمکش …

ادامه نوشته »

اعتراض

لغات انگلیسی اعتراض 1 agitation agitation آشوب (اغتشاش) agitator agitator آشوبگر (برپاکننده فتنه، اغتشاش‌گر) arise arise بپا خاستن (قیام کردن) civil disobedience civil disobedience نافرمانی مدنی 2 demonstrate demonstrate تظاهرات کردن demonstration demonstration تظاهرات demonstrator demonstrator تظاهرات کننده (اعتراض کننده) go-slow go-slow کم کاری کردن (به نشانه اعتراض) 3 hunger …

ادامه نوشته »
Call Now Button