جرم و قانون

مشاغل حقوقی

لغات انگلیسی مشاغل حقوقی 1 justice of the peace justice of the peace دادرس دادگاه بخش (قاضی دادگاه صلح) lawyer lawyer وکیل barrister barrister وکیل‌مدافع (وکیل) solicitor solicitor وکیل 2 jurist jurist حقوق دان (قانون دان) magistrate magistrate دادرس (رئیس بخش دادگاه بدوی، مجری عالی) notary notary سر دفتر اسناد …

ادامه نوشته »

پروسه های قانونی و حقوقی

لغات انگلیسی پروسه های حقوقی و قانونی 1 waive waive صرفنظر کردن (از حق خود گذشتن، بخشیدن) grant grant اهدا کردن (دادن، پذیرفتن) claim claim مطالبه کردن lawsuit lawsuit طرح دعوی در دادگاه (دادخواهی) 2 marriage marriage ازدواج record record ثبت کردن (یادداشت کردن) interrogate interrogate بازجویی کردن (بازپرسی کردن) …

ادامه نوشته »

اسناد حقوقی

لغات انگلیسی اسناد حقوقی 1 subclause subclause بند فرعی (ماده فرعی) notarize notarize تنظیم کردن سند رسمی declaration declaration اعلامیه (بیانیه، اظهاریه) signatory signatory امضا کننده (صاحب امضا) 2 draw up draw up تنظیم کردن (سند) (منعقد کردن، نوشتن) bond bond اوراق بهادار (اوراق قرضه، ضمانت نامه) contractual contractual قراردادی …

ادامه نوشته »

عدالت

لغات انگلیسی عدالت 1 statutory statutory قانونی jurisdiction jurisdiction حوزه قضایی (قلمرو دادرسی) judicial judicial قضائی breach breach نقض (تخلف) 2 legal legal حقوقی uphold uphold تایید کردن infringe infringe نقض کردن (زیر پا گذاشتن، شکستن) equity equity عدل (انصاف) 3 break break شکستن legitimate legitimate مشروع (قانونی، حلال) illegal …

ادامه نوشته »

مجرمان

لغات انگلیسی مجرمان 1 robber robber سارق (دزد) fraudster fraudster کلاهبردار (متقلب) firestarter firestarter شخص حریق زا (فرد آتش افروز) intruder intruder متجاوز (دزد) 2 convict convict مجرم (محکوم) arsonist arsonist فرد آتش‌افروز (شخص حریق‌زا) stalker stalker مزاحم (تعقیب کننده) offender offender مجرم 3 felon felon مجرم (جانی، گناهکار) hustler …

ادامه نوشته »
Call Now Button