سلامت

عمل جراحی

لغات انگلیسی عمل جراحی 1 neurosurgery neurosurgery جراحی مغز و اعصاب stitch stitch بخیه stitch stitch بخیه کردن (بخیه زدن) transplant transplant پیوند عضو 2 facelift facelift عمل زیبایی صورت anesthetist anesthetist متخصص بیهوشی (دکتر بیهوشی) scrub scrub لباس اتاق عمل (گان جراحی) forceps forceps پنس (انبر جراحی) 3 surgeon …

ادامه نوشته »

سلامت روانی

لغات انگلیسی سلامت روانی 1 autogenic training autogenic training تمرين آرامش (آموزش تنفس (برای آرام شدن)) rest cure rest cure آرامش درمانی (درمان با استراحت) lobotomy lobotomy لوبوتومی (جراحی) psychiatric psychiatric روان پزشکی 2 psychiatrist psychiatrist روانپزشک antidepressant antidepressant ضدافسردگی (دارو) psychiatry psychiatry روانپزشکی electroconvulsive therapy electroconvulsive therapy شوک‌ درمانی …

ادامه نوشته »

اختلالات روحی و روانی

لغات انگلیسی اختلالات روحی و روانی 1 complex complex عقده (روانی) disordered disordered آشفته (دچار اختلال) paranoid paranoid فرد بدبین (همه دشمن پندار) dyslexia dyslexia خوانش‌ پریشی (دش‌ خوانی) 2 pyromania pyromania جنون آتش‌ افروزی (آتش‌افروزی بیمارگون) kleptomania kleptomania جنون دزدی egomania egomania خودپردازی (خودشیفتگی) learning disability learning disability اختلال …

ادامه نوشته »

اعتیاد

لغات انگلیسی اعتیاد 1 withdrawal withdrawal ترک مواد مخدر cirrhosis cirrhosis تشمع کبدی (التهاب شدید کبد) government health warning government health warning برچسب اخطار سلامت (روی سیگار) methamphetamine methamphetamine شیشه (مواد مخدر) (مت آمفتامین) 2 dependent dependent وابسته (متکی، تحت تکفل) dope dope دوپینگ کردن (مواد مصرف کردن) MDMA MDMA …

ادامه نوشته »

دارو

لغات انگلیسی دارو 1 infusion infusion جوشانده (دمنوش) draft draft دارو (دوا) prescription prescription نسخه tolerance tolerance تحمل (طاقت، مقاومت) 2 placebo placebo دارونما (پلاسیبو) addictive addictive اعتیادآور intravenous intravenous زیرپوستی (تورگی) reaction reaction واکنش (انفعال، عکس العمل) 3 remedy remedy دارو (درمان، دوا) IV IV سرم (تو رگی) overdose …

ادامه نوشته »

پرسنل پزشکی

لغات انگلیسی پرسنل پزشکی 1 podiatrist podiatrist پاپزشک (متخصص بیماری های پا) gynecologist gynecologist پزشک متخصص زنان psychotherapy psychotherapy روان‌ درمانی paramedic paramedic بهیار (پیراپزشک) 2 general practitioner general practitioner پزشک خانواده (پزشک عمومی) attendant attendant پرستار شبانه روزی consultant consultant مشاور anesthetist anesthetist متخصص بیهوشی (دکتر بیهوشی) 3 therapist …

ادامه نوشته »

معاینات پزشکی

لغات انگلیسی معاینات پزشکی 1 urine urine ادرار prognosis prognosis پیش‌‌آگهی (پزشکی) (پیش‌بینی (بیماری و …)) biopsy biopsy نمونه‌‌برداری (بافت‌برداری) sample sample نمونه (الگو) 2 swab swab گوش پاک کن (سواب (پزشکی)) caregiver caregiver پرستار خانگی X-ray X-ray عکسبرداری با اشعه ایکس (پزشکی) diagnostic diagnostic تشخیصی (مشخصه (بیماری)) 3 ultrasound …

ادامه نوشته »

تجهیزات پزشکی

لغات انگلیسی تجهیزات پزشکی 1 sling sling آتل (ساعد یا بازو) inject inject تزریق کردن infuse infuse ریختن (به آهستگی) (تزریق کردن) treatment treatment درمان 2 catheter catheter لوله نازک (پزشکی) (کاتتر) Band-Aid Band-Aid چسب زخم readmit readmit دوباره پذیرش شدن brace brace آتل 3 stethoscope stethoscope گوشی پزشکی discharge …

ادامه نوشته »

بیمارستان ها

لغات انگلیسی بیمارستان ها 1 casualty casualty کشته (زخمی، تلفات (جمع)) outpatient outpatient بیمار سرپایی recovery recovery بخش ریکاوری (واحد مراقبت پس از بیهوشی) ENT ENT (بخش) گوش و حلق و بینی در بیمارستان 2 clinic clinic درمانگاه (کلینیک) inpatient inpatient بیمار (بستری در بیمارستان) round round سر زنی روزانه …

ادامه نوشته »

طب مرسوم

لغات انگلیسی طب مرسوم 1 psychiatry psychiatry روانپزشکی psychotherapy psychotherapy روان‌ درمانی surgery surgery جراحی dentistry dentistry دندان پزشکی 2 socialized medicine socialized medicine بیمه پزشکی همگانی (بهداشت رایگان) radiotherapy radiotherapy پرتودرمانی (پزشکی) (رادیوتراپی) physical therapy physical therapy فیزیوتراپی (تن درمانی) chemotherapy chemotherapy شیمی درمانی (پزشکی) 3 therapy therapy درمان …

ادامه نوشته »
Call Now Button