شغل

حقوق و شرایط کار

لغات انگلیسی حقوق و شرایط کار 1 absentee absentee غایب bonus bonus پاداش boss boss رییس career career شغل (حرفه) 2 commission commission کارمزد (حق کمیسیون) condition condition حالت (شرایط، وضعیت) contract contract قرارداد discipline discipline انضباط (نظم) 3 discrimination discrimination تبعیض (فرق گذاری) employee employee کارمند employer employer کارفرما …

ادامه نوشته »

زندگی اداری

لغات انگلیسی زندگی اداری 1 bonus bonus پاداش boss boss رییس break break وقت استراحت (وقفه، تنفس (در مدرسه و …)) clock in clock in ساعت زدن (هنگام ورود) (کارت زدن) 2 clock off clock off ساعت زدن (هنگام خروج) (کارت زدن) clock on clock on ساعت زدن (هنگام ورود) …

ادامه نوشته »

در اداره

لغات انگلیسی در اداره 1 ballpoint ballpoint خودکار (نوک ساچمه‌ای) (قلم) binder binder کلاسور Bulldog clip Bulldog clip گیره کاغذ computer computer رایانه (کامپیوتر) 2 correction fluid correction fluid غلط‌گیر (نوشت‌افزار) cubicle cubicle اتاقک (اتاقچه، پارتيشن) department department وزارت (بخش، گروه آموزشی) desk desk میز تحریر (میز مطالعه/کار) 3 diary …

ادامه نوشته »

توصیف کار

لغات انگلیسی توصیف کار 1 achieve achieve رسیدن (به هدف) (به دست آوردن، موفق شدن) arduous arduous دشوار (مشقت‌بار) back-breaking back-breaking طاقت‌فرسا (دشوار، خسته‌کننده) careful careful مراقب (مواظب) 2 challenging challenging چالش‌برانگیز (چالشی) collaborative collaborative مشارکتی (مبتنی بر همکاری) competitive competitive رقابتی creative creative خلاق 3 dangerous dangerous خطرناک demanding …

ادامه نوشته »

جلسات کاری

لغات انگلیسی جلسات کاری 1 adjourn adjourn به وقت دیگر موکول کردن (جلسه دادگاه و …) adjourn to adjourn to به جایی دیگر رفتن (به ویژه برای استراحت) (به مکانی دیگر رفتن) agenda agenda دستور جلسه AGM AGM مجمع عمومی سالانه 2 AOB AOB بحث‌های حاشیه‌ای (خارج از دستور جلسه) …

ادامه نوشته »

بیکاری

لغات انگلیسی بیکاری 1 adviser adviser مشاور benefits benefits مزایا cutback cutback تعدیل نیرو (کاهش، تقلیل) dismiss dismiss اخراج کردن 2 dole dole بیمه بیکاری (کمک هزینه دولتی (به بیکاران)) fire fire اخراج کردن job center job center مرکز کاریابی (موسسه کاریابی) jobless jobless بیکار (بدون کار) 3 lay-off lay-off …

ادامه نوشته »

مهارت های کاری و ویژگی های شخصی

لغات انگلیسی مهارت های کاری و ویژگی های شخصی 1 ambitious ambitious بلندپرواز (جاه‌طلب، بلندپروازانه) articulate articulate سخنور (خوش‌بیان) asset asset دارایی (سرمایه) assiduous assiduous سخت‌کوش (کوشا) 2 attentive attentive با دقت (حواس‌جمع) benefit benefit فایده بردن (بهره‌مند شدن) committed committed متعهد communication communication ارتباط (معاشرت) 3 competent competent شایسته …

ادامه نوشته »

مصاحبه های کاری

لغات انگلیسی مصاحبه های کاری 1 application application تقاضا (درخواست) apply apply درخواست دادن appoint appoint تعیین کردن (منصوب کردن) appointment appointment قرار ملاقات (نوبت) 2 candidate candidate نامزد (کاندیدا) CV CV رزومه (کارنامک) experience experience تجربه (سابقه) grill grill به صورت سرزنش‌آمیز سوال پرسیدن (کسی را زیر سوال بردن) …

ادامه نوشته »

حرفه ها

لغات انگلیسی حرفه ها 1 accountant accountant حسابدار actuary actuary احصائیه‌نویس شرکت بیمه (مرگر، آمارگر) administrator administrator مدیر اجرایی (سرپرست) analyst analyst تحلیل‌گر 2 architect architect معمار archivist archivist بایگان (متصدی اسناد و پرونده‌ها) artist artist هنرمند (نقاش) author author مؤلف (نویسنده) 3 baker baker نانوا (شیرینی پز) banker banker …

ادامه نوشته »

عناوین شغلی

لغات انگلیسی عناوین شغلی 1 acting acting بازیگری acting acting موقت (جانشین (موقت)) administrator administrator مدیر اجرایی (سرپرست) adviser adviser مشاور 2 agent agent نماینده apprentice apprentice شاگرد (تازه‌کار) assistant assistant دستیار boss boss رییس 3 CEO CEO مدیر عامل (مدیر ارشد اجرایی) chief chief رییس (فرمانده) chief executive chief …

ادامه نوشته »
Call Now Button