زبان

علائم نگارشی

لغات انگلیسی علائم نگارشی 1 backslash backslash علامت    punctuation mark punctuation mark علامت نشانه‌گذاری bracket bracket کروشه (پرانتز، قلاب) question mark question mark علامت سوال 2 colon colon دونقطه (علائم نگارشی) comma comma ویرگول dash dash خط تیره square bracket square bracket علامت [ ] (کروشه، قلاب) 3 bullet point …

ادامه نوشته »

آواشناسی

لغات انگلیسی آوا شناسی 1 stress stress با تکیه بیان کردن velar velar کامی (آواشناسی) rhotic rhotic ر-گونه (آواشناسی) voice voice صدا 2 tap tap زنشی (آواشناسی) sibilant sibilant صفیری (آواشناسی) elide elide حذف کردن unvoiced unvoiced بی‌واک (بی‌صدا) 3 allophone allophone واج‌گونه labiodental labiodental لبی-دندانی (آواشناسی) voiced voiced واک‌دار …

ادامه نوشته »

ابزارهای زبانی

لغات انگلیسی ابزارهای زبانی 1 irony irony نکته تمسخرآمیز (نکته متناقض) malapropism malapropism استفاده نادرست از واژگان (سوء استعمال کلمات، اشتباه لپی) neologism neologism نوواژه (واژه جدید، لغت اختراعی) homograph homograph هم‌نگاره ([واژه‌هایی با املای یکسان، اما تلفظ و معنی متفاوت]) 2 euphemism euphemism حسن تعبیر (به‌گویی) cacophony cacophony صدای …

ادامه نوشته »

دستور زبان

لغات انگلیسی دستور زبان 1 prefix prefix پیشوند person person شخص (دستور زبان) syntax syntax نحو (زبان شناسی) (علم ترکیب) comparative comparative تفضیلی (مقایسه ای) 2 grammar grammar دستور زبان (گرامر) singular singular مفرد comparative comparative تفضیلی (مقایسه ای، قیاسی) preposition preposition حرف اضافه (دستور زبان) 3 tense tense زمان …

ادامه نوشته »

مهارت های زبانی

لغات انگلیسی مهارت های زبانی 1 articulate articulate تلفظ کردن (بیان کردن) beginner beginner مبتدی (نوآموز) work work تلاش کردن perfect perfect عالی کردن (کامل کردن) 2 work at work at سخت تلاش کردن intermediate intermediate زبان‌آموز سطح متوسط broad broad غلیظ (لهجه) practice practice تمرین کردن 3 work on …

ادامه نوشته »
Call Now Button