علوم

مولکول ها و ماده

لغات انگلیسی مولکول ها و ماده 1 alpha particle alpha particle ذرات آلفا anion anion آنیون (یون با بار منفی) antimatter antimatter پادماده (ضدماده) atom atom اتم (ذره) 2 atomic atomic اتمی ([وابسته به نیروی اتمی]) atomic number atomic number عدد اتمی bond bond پیوند شیمیایی catalyze catalyze تسریع کردن …

ادامه نوشته »

مهندسی ژنتیک

لغات انگلیسی مهندسی ژنتیک 1 acquired character acquired character ویژگی اکتسابی allele allele الل (ژنتیک) (دگره) biotype biotype زیست گروه (زیست گونه) blueprint blueprint نقشه ساخت (بلوپرینت) 2 chromosome chromosome کروموزوم (زیست شناسی) (رنگین تن، فام‌تن) clone clone تاگ (زیست شناسی) (همسان، کلون) clone clone تاگ کردن (زیست شناسی) (شبیه …

ادامه نوشته »

آزمایشات و تحقیق

لغات انگلیسی آزمایشات و تحقیق 1 account for account for توضیح دادن (توجیه کردن) ascertain ascertain معلوم کردن (اثبات کردن، معین کردن) bias bias باعث بروز خطا شدن (تحت تاثیر قرار دادن) classify classify ‎ طبقه بندی کردن (دسته ‎بندی کردن) 2 colligate colligate مرتبط بودن (پیوند داشتن) conclude conclude …

ادامه نوشته »

انرژی و نیروهای فیزیکی

لغات انگلیسی انرژی و نیروهای فیزیکی 1 absorb absorb جذب کردن acceleration acceleration شتاب (افزایش سرعت) alpha radiation alpha radiation پرتو آلفا (ذرات آلفا) amplitude amplitude دامنه نوسان (فیزیک) 2 electromagnetic electromagnetic الکترومغناطیسی electromagnetism electromagnetism الکترومغناطیس emission emission انتشار (نشر، گسیل، برون‌فرست) emit emit خارج کردن (بیرون دادن) 3 energy …

ادامه نوشته »

الکترونیک

لغات انگلیسی الکترونیک 1 AC AC جریان متناوب ammeter ammeter آمپرسنج amp amp آمپر (فیزیک) ([مقیاس الکتریسیته (برق)]) amperage amperage آمپر (واحد جریان الکتریکی) 2 blow blow پریدن (فیوز) capacitor capacitor خازن (انباره) circuit circuit مدار circuit board circuit board برد مدار (صفحه مدار الکتریکی) 3 condenser condenser چگالنده (کندانسور …

ادامه نوشته »

زیست شناسی سلولی

لغات انگلیسی زیست شناسی سلولی 1 amino acid amino acid اسید آمینه antibody antibody پادتن (آنتی‌بادی) antigen antigen پادگن (آنتی‌ژن) axon axon آکسون (رشته عصبی) (آسه) 2 biological biological زیستی (بیولوژیکی) carbohydrate carbohydrate کربوهیدرات cell cell سلول (زیست شناسی) chlorophyll chlorophyll سبزینه (کلروفیل) 3 chloroplast chloroplast سبزدیسه (سلول) (کلروپلاست) chromosome …

ادامه نوشته »

شاخه های ریاضی

لغات انگلیسی شاخه های ریاضی 1 algebra algebra جبر (ریاضی) arithmetic arithmetic (علم) حساب (ریاضی) calculus calculus حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال) catastrophe theory catastrophe theory نظریه فاجعه (ریاضی) 2 chaos theory chaos theory نظریه آشوب (نظریه بی‌نظمی) differential calculus differential calculus حساب دیفرانسیل game theory game theory نظریه بازی …

ادامه نوشته »

اصطلاحات ریاضی

لغات انگلیسی اصطلاحات ریاضی 1 add add افزودن (اضافه کردن، به علاوه کردن) algebra algebra جبر (ریاضی) angle angle زاویه arithmetic arithmetic (علم) حساب (ریاضی) 2 array array صف (مجموعه) axis axis محور (ریاضی) bracket bracket کروشه (پرانتز، قلاب) calculus calculus حسابان (حساب دیفرانسیل و انتگرال) 3 chaos theory chaos …

ادامه نوشته »

سازه ها

لغات انگلیسی سازه ها 1 arcade arcade پاساژ (بازار سرپوشیده) arch arch طاق (ساختمان، پل و …) (قوس، چفد) architecture architecture معماری atrium atrium میان‌تالار (فضای بزرگ و باز میان ساختمان، ایتریوم) 2 beam beam تیر سقف (آهنی، چوبی و …) (تیرچه) blueprint blueprint نقشه ساخت (بلوپرینت) bridge bridge پل …

ادامه نوشته »

مواد و خواص

لغات انگلیسی مواد و خواص 1 wood wood چوب adobe adobe خشت (مصالح ساختمانی) aluminium aluminium آلومینیوم (نماد شیمیایی Al) bend bend خم کردن 2 block block قالب (بلوک، کنده) bond bond چسباندن (متصل کردن) breeze block breeze block بلوک سیمانی brick brick آجر 3 bronze bronze برنز (فلز) (برنزی) …

ادامه نوشته »
Call Now Button