مسائل اجتماعی

عدالت اجتماعی

لغات انگلیسی عدالت اجتماعی 1 acceptance acceptance پذیرش (قبولی) antagonism antagonism خصومت (دشمنی، ستیز) bias bias تعصب (تبعیض) discriminate discriminate تبعیض قائل شدن (فرق گذاشتن) 2 discrimination discrimination تبعیض (فرق گذاری) egalitarian egalitarian مساوات‌خواه (عدالت‌طلب) elite elite نخبه (زبده، ممتاز) elitism elitism نخبه‌گرایی 3 equal equal مساوی (برابر) equality equality …

ادامه نوشته »

نژاد

لغات انگلیسی نژاد 1 African American African American فرد آفریقایی-آمریکایی Afro-Caribbean Afro-Caribbean فرد آفریقایی-کارائیبی apartheid apartheid آپارتاید (جدانژادی (از اشکالی تبعیض نژادی)) Arab Arab عرب (عرب زبان) 2 Asian Asian آسیایی Asian American Asian American فرد آسیایی-آمریکایی bigot bigot متعصب (کوته فکر) bigoted bigoted متعصب (سرسخت، یکدنده) 3 bigotry bigotry …

ادامه نوشته »

مهاجرت

لغات انگلیسی مهاجرت 1 alien alien (تبعه) خارجی (بیگانه) asylum asylum پناهگاه asylum seeker asylum seeker متقاضی پناهندگی (پناهجو) camp camp پناهگاه موقت (کمپ) 2 citizenship citizenship شهروندی (تابعیت) deport deport اخراج کردن (از کشور میزبان) (دیپورت کردن، بازگرداندن) detention center detention center بازداشتگاه (زندان) displace displace بیرون راندن (به …

ادامه نوشته »

تعلق به جامعه

لغات انگلیسی تعلق به جامعه 1 active citizen active citizen شهروند پویا ASBO ASBO حکم قضایی برای رفتار ضداجتماعی citizen citizen شهروند (تبعه) citizenship citizenship شهروندی (تابعیت) 2 civic civic شهری (اجتماعی، مدنی) civics civics علوم اجتماعی (درس) (تربیت مدنی) class class طبقه (اجتماعی) (قشر) collective collective جمعی 3 community …

ادامه نوشته »

فقر و قحطی

لغات انگلیسی فقر و قحطی 1 bag lady bag lady زن بی‌خانمان beg beg گدایی کردن beggar beggar گدا (تهیدست) begging bowl begging bowl کاسه گدایی 2 depression depression رکورد اقتصادی (بحران اقتصادی، کسادی بازار) deprivation deprivation محرومیت (فقدان) dirt farmer dirt farmer خرده کشاورز ([کشاورز فقیری که در زمین …

ادامه نوشته »

کمک به دیگران

لغات انگلیسی کمک به دیگران 1 affinity card affinity card کارت اعتباری خیریه alms alms صدقه (خیرات) appeal appeal درخواست (تقاضا) appeal appeal درخواست کردن (تقاضا کردن) 2 assistance assistance کمک (مساعدت) bazaar bazaar بازارچه خیریه benefactor benefactor فرد نیکوکار (فرد خیر، حامی مالی) benefit benefit مهمانی خیریه (مراسم خیریه) …

ادامه نوشته »
Call Now Button