دسته بندی ها
بزن بریم

رشته ها و کتاب های درسی

لغات انگلیسی رشته ها و کتاب های درسی

1

chemistry

chemistry

شیمی (خواص شیمیایی)

economics

economics

علم اقتصاد (اقتصاد)

history

history

تاریخ (تاریخچه)

biology

biology

زیست شناسی
2

subject

subject

موضوع (مبحث، درس)

extra-curricular

extra-curricular

فوق برنامه

elective

elective

اختیاری

media studies

media studies

مطالعات رسانه
3

psychology

psychology

روانشناسی

home economics

home economics

هنرهای خانه داری

RE

RE

تعلیمات دینی

geography

geography

جغرافیا (جغرافی)
4

science

science

علوم

philosophy

philosophy

فلسفه

ICT

ICT

فناوری اطلاعات و ارتباطات

drama

drama

نمایش(نامه) (هنر نگارش و به صحنه آوری و بازی در نمایش نامه)
5

elective

elective

درس اختیاری (واحد اختیاری)

sociology

sociology

علوم اجتماعی (جامعه‌شناسی)

Chinese

Chinese

چینی

optional

optional

اختیاری
6

PE

PE

تربیت بدنی

English

English

زبان انگلیسی (اهل انگلیس)

course

course

دوره (آموزشی) (درس)

performing arts

performing arts

هنرهای نمایشی
7

DT

DT

فناوری اطلاعات و طراحی

compulsory

compulsory

اجباری

mathematics

mathematics

ریاضی

classic

classic

ادبیات باستانی یونان و روم
8

physics

physics

فیزیک

curriculum

curriculum

برنامه آموزشی

German

German

آلمانی (زبان آلمانی)

art

art

هنر
9

free period

free period

وقت آزاد (ساعت بیکاری)

business studies

business studies

علوم تجاری
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.