دسته بندی ها
بزن بریم

انواع اعتقادات

لغات انگلیسی انواع اعتقادات

1

absolutism

absolutism

حکومت مطلقه (نظام سلطه استبدادی)

afterlife

afterlife

زندگی پس از مرگ (جهان آخرت)

amish

amish

آمیش (فرقه‌ای مسیحی)

anglican

anglican

عضو کلیسای انگلیکن
2

animism

animism

روح‌باوری (جان‌گرایی)

ashkenazi

ashkenazi

اشکنازی (گروهی از یهودیان)

atheism

atheism

خداناباوری (بی‌خدایی)

baptist

baptist

تعمیددهنده (باپتیست)
3

belief

belief

باور (اعتقاد، عقیده)

benedictine

benedictine

عضو نظام رهبانی سنت بندیکت

buddhism

buddhism

آیین بودایی (بودیسم)

calvinism

calvinism

کالوینیسم (پروتستان فرانسوی)
4

calvinist

calvinist

پیرو مکتب کالوینیسم

Catholic

Catholic

عضو کلیسای کاتولیک (کاتولیک)

catholicism

catholicism

کاتولیسیزم (مسیحیت کاتولیک)

christianity

christianity

مسیحیت (مذهب)
5

Church of England

Church of England

کلیسای انگلستان

Church of Scotland

Church of Scotland

کلیسای اسکاتلند

commandment

commandment

فرمان‌های ده فرمان (متون مذهبی)

creationism

creationism

آفرینش‌گرایی (خلقت‌گرایی)
6

deism

deism

دادارباوری (خدااِنگاری)

destiny

destiny

سرنوشت (تقدیر، سرگذشت، قسمت)

determinism

determinism

جبرگرایی (تعیین‌گرایی)

devil

devil

شیطان (اهریمن)
7

dominican

dominican

عضو فرقه دومینیکن (مسیحیت)

doomsday

doomsday

روز قیامت (پایان جهان)

Enlightenment

Enlightenment

عصر روشنگری

enlightenment

enlightenment

روشنگری (روشن‌فکری)
8

episcopalian

episcopalian

عضو کلیسای پروتستان اسقفی

faith

faith

اعتقاد (ایمان)

faithful

faithful

مومن (باایمان، معتقد)

fatalism

fatalism

تقدیرگرایی (سرنوشت‌باوری)
9

fate

fate

سرنوشت (تقدیر)

franciscan

franciscan

فرد فرانسیسکویی (فرقه مسیحیت)

franciscan

franciscan

فرانسیسکویی (فرقه مسیحیت)

god

god

خدا
10

goddess

goddess

الهه

godhead

godhead

الوهیت (در مسیحیت) (خداوند (پدر، پسر، روح‌القدس))

grace

grace

موهبت (لطف، رحم، مرحمت)

hare krishna

hare krishna

گروه مذهبی هاره کریشنا (نام نوعی ذکر هندو)
11

hasidism

hasidism

یهودیت حسیدی (از یهودیان ارتدکس)

hell

hell

جهنم

hinduism

hinduism

آیین هندو (هندوگرایی، هندوئیسم)

holy spirit

holy spirit

روح‌القدس
12

idealism

idealism

آرمان‌گرایی (ایدئالیسم)

islam

islam

اسلام (دین)

jain

jain

پیرو آئین جین

jainism

jainism

جین (آیین هندی)
13

jehovah’s witness

jehovah’s witness

شاهدان یهوه (از شاخه‌های مسیحیت)

jesuit

jesuit

پیرو انجمن عیسی (فرقه‌ای کاتولیک)

judaism

judaism

یهودیت

karma

karma

کارما (آیین هندو) (سرنوشت، عملکرد فرد در زندگی)
14

lamaism

lamaism

بودیسم تبتی (لاماییسم)

mahayana

mahayana

مهایانه (از شاخه‌های اصلی بودیسم)

mana

mana

مانا (اساطیر پلی‌نزی) (انرژی، قدرت مقدس)

methodism

methodism

متدیسم (از شاخه‌های پروتستان)
15

methodist

methodist

پیرو متدیسم (از شاخه‌های مسیحیت پروتستان)

millenarian

millenarian

هزاره‌گرا (ایدئولوژی)

millenarianism

millenarianism

هزاره‌گرایی

monism

monism

یگانه‌انگاری (عقیده فلسفی)
16

monotheism

monotheism

یکتاپرستی (تک‌خدایی)

mormon

mormon

مورمون (عضو فرقه مورمونیسم)

mysticism

mysticism

عرفان

nihilism

nihilism

هیچ‌انگاری (پوچ‌گرایی، نیست‌انگاری، نیهیلیسم)
17

Orthodox Church

Orthodox Church

کلیسای ارتدکس (کلیسای ارتدکس شرقی)

orthodoxy

orthodoxy

راست‌آیینی (ارتدکسی)

pantheism

pantheism

همه‌خدایی (نوعی فلسفه بی‌دینی) (طبیعت‌خداانگاری)

polytheism

polytheism

چندخدایی
18

predestination

predestination

قضا و قدر (الهیات)

protestant

protestant

مسیحی پروتستان

protestantism

protestantism

پروتستانتیسم (شاخه‌ای از مسیحیت)

providence

providence

مشیت الهی (قضا و قدر، خداوند)
19

puritan

puritan

پیوریتن‌ (عضو فرقه‌ای از پروتستان‌ها) (پاکدین)

puritanism

puritanism

پارسایان (گروهی از پروتستان‌ها) (پیوریتنیسم)

quaker

quaker

کوئیکر (عضو جنبش مذهبی) (جنبش مذهبی کوئیکر)

rastafarian

rastafarian

پیرو ایدئولوژی راستافار
20

rastafarianism

rastafarianism

جنبش راستافار (فرقه آفریقایی)

rebirth

rebirth

تولد دوباره

reborn

reborn

دوباره متولد شده (احیا شده، حیات تازه یافته)

redemption

redemption

رستگاری (رهایی)
21

reincarnate

reincarnate

حلول کردن (روح در جسمی) (تجلی کردن)

reincarnation

reincarnation

تناسخ (حلول، تجلی روح در جسم)

resurrection

resurrection

رستاخیز (معاد)

Roman Catholic

Roman Catholic

کاتولیک
22

Roman Catholicism

Roman Catholicism

کاتولیک رومی

salvation

salvation

رهایی (رستگاری، نجات)

scientology

scientology

علم گرایی (مکتب فکری) (ساینتولوژی)

second coming

second coming

ظهور دوم (مسیحیت)
23

secularism

secularism

سکولاریسم (جداانگاری دین از سیاست)

sephardi

sephardi

سفاردی (گروه یهودی)

seventh-say adventist

seventh-say adventist

پیرو کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم (از مذاهب پروتستان)

shia

shia

شیعه
24

shiite

shiite

فرد شیعه

shinto

shinto

آیین شینتو

sikh

sikh

آیین سیک

spiritualism

spiritualism

اعتقاد به احضار ارواح (اعتقاد به عالم ارواح)
25

spirituality

spirituality

معنویت

sunni

sunni

مذهب سنی

theology

theology

الهیات (خداشناسی)

theosophy

theosophy

تئوسوفی (فلسفه علوم خفیه) (دانش جستجوی اسرار وجود و طبیعت)
26

theravada

theravada

ترواده (از شاخه‌های اصلی بوداییسم)

transubstantiation

transubstantiation

تبدل جوهری (اعتقاد مسیحیت) (تبدیل گوهر)

voodoo

voodoo

وودوو (آیینی در وست ایندیز) (جادو، سحر)

zen

zen

ذن (مکتبی در آیین بودا)
27

zoroastrianism

zoroastrianism

دین زرتشتی
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *