دسته بندی ها
بزن بریم

انواع مجازات

لغات انگلیسی انواع مجازات

1

solitary confinement

solitary confinement

زندان انفرادی

committal

committal

روند فرستادن به زندان (روند انتقال به بیمارستان روانی)

probation

probation

عفو مشروط (آزادی مشروط)

hang

hang

به دار آویختن (دار زدن)
2

house arrest

house arrest

حصر خانگی (بازداشت خانگی)

remit

remit

بخشیدن (معاف کردن)

commutable

commutable

تخفیف پذیر

walk

walk

تبرئه شدن (بدون مجازات از دادگاه برگشتن)
3

capital

capital

محکوم به مرگ

gas chamber

gas chamber

اتاق گاز

commit

commit

مرتکب شدن (صورت گرفتن (جرم))

corporal punishment

corporal punishment

تنبیه بدنی (کتک)
4

sanction

sanction

تحریم (مجازات)

pardon

pardon

عفو (بخشش)

fine

fine

جریمه (غرامت)

penalize

penalize

جریمه کردن (تنبیه شدن)
5

punishment

punishment

مجازات (تنبیه)

damage

damage

غرامت (خسارت، جریمه)

life sentence

life sentence

حبس ابد

penalty

penalty

جریمه (تنبیه، غرامت)
6

execution

execution

اعدام

life

life

حبس ابد

execute

execute

اعدام کردن

custodial

custodial

بازداشت (زندان)
7

exile

exile

تبعید

discipline

discipline

انضباط (نظم)

guillotine

guillotine

گیوتین

free

free

بدون مجازات (تبرئه)
8

suspended sentence

suspended sentence

حبس تعلیقی

prison

prison

زندان

scot-free

scot-free

بدون مجازات (معاف، تبرئه)

restraining order

restraining order

حکم محدودیت (دستور ممنوعیت)
9

perdition

perdition

عذاب پس از مرگ

banishment

banishment

تبعید

reprieve

reprieve

عفو کردن (به تعویق انداختن (مجازات))

confinement

confinement

حبس (اسارت)
10

forfeit

forfeit

جریمه (غرامت، تاوان)

firing squad

firing squad

جوخه اعدام (جوخه آتش)

retribution

retribution

کیفر (سزا، مجازات)

banish

banish

تبعید کردن
11

fine

fine

جریمه کردن

bail

bail

وثیقه

sentence

sentence

حکم

community service

community service

خدمات اجتماعی (خدمات عمومی)
12

condemn

condemn

محکوم کردن (متهم کردن)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *