دسته بندی ها
بزن بریم

بیکاری

لغات انگلیسی بیکاری

1

adviser

adviser

مشاور

benefits

benefits

مزایا

cutback

cutback

تعدیل نیرو (کاهش، تقلیل)

dismiss

dismiss

اخراج کردن
2

dole

dole

بیمه بیکاری (کمک هزینه دولتی (به بیکاران))

fire

fire

اخراج کردن

job center

job center

مرکز کاریابی (موسسه کاریابی)

jobless

jobless

بیکار (بدون کار)
3

lay-off

lay-off

تعدیل نیرو

lay off

lay off

اخراج کردن (تعدیل نیرو کردن)

let go

let go

اخراج کردن (عذر کسی را خواستن)

redundancy

redundancy

تعدیل نیرو
4

redundant

redundant

تعدیل‌شده (بیکارشده)

resign

resign

استعفا دادن (کناره‌گیری کردن)

resignation

resignation

استعفا

retrench

retrench

تعدیل کردن (نیرو) (اخراج کردن)
5

sack

sack

اخراج کردن

sign on

sign on

برای دریافت بیمه بیکاری درخواست دادن

unemployed

unemployed

بیکار
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.