دسته بندی ها
بزن بریم

کیهان

لغات انگلیسی کیهان

1

asteroid

asteroid

سیارک (سیاره کوچک)

astronomy

astronomy

علم نجوم (اخترشناسی)

astrophysics

astrophysics

اخترفیزیک (فیزیک ستارگان)

Big Bang

Big Bang

مِه‌بانگ (نجوم) (انفجار بزرگ)
2

black hole

black hole

سیاه‌چاله فضایی

comet

comet

(گلوله یا ستاره) دنباله‌دار

constellation

constellation

صورت فلکی

cosmic

cosmic

کیهانی
3

cosmic dust

cosmic dust

غبار کیهانی

cosmos

cosmos

کیهان

dark matter

dark matter

ماده تاریک (اخترشناسی)

energy

energy

انرژی (قدرت، حال)
4

fission

fission

شکافت هسته‌ای

galaxy

galaxy

کهکشان

gravity

gravity

نیروی جاذبه (زمین)

hyperspace

hyperspace

ابرفضا
5

implode

implode

از داخل منفجر شدن (از داخل فرو ریختن)

light year

light year

سال نوری

matter

matter

ماده (مواد (جمع))

meteor

meteor

شهاب (نجوم)
6

meteorite

meteorite

شهاب‌سنگ

Milky Way

Milky Way

راه شیری (کهکشان)

moon

moon

ماه

nebula

nebula

سحابی (ابر عظیم میان‌ستاره‌ای) (میغ‌واره)
7

orbit

orbit

مدار (گردش)

orbit

orbit

دور زدن (به دور چیزی گشتن، دایره‌وار حرکت کردن)

orbital

orbital

مداری (وابسته به مدار)

planet

planet

سیاره
8

planetarium

planetarium

آسمان‌نما

red dwarf

red dwarf

کوتوله سرخ (ستاره)

rotation

rotation

چرخش (دوران، گردش)

satellite

satellite

قمر (در منظومه شمسی)
9

solar system

solar system

منظومه شمسی

space

space

فضا (کیهان)

space-time

space-time

فضا-زمان (فیزیک)

spin

spin

چرخش (گردش)
10

star

star

ستاره (ستاره (شکل))

universe

universe

جهان هستی (کائنات، کیهان)

vacuum

vacuum

خلأ

white dwarf

white dwarf

کوتوله سفید (ستاره)
11

wormhole

wormhole

کرم‌چاله (فیزیک)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *