دسته بندی ها
بزن بریم

جنگ افزارها

لغات انگلیسی جنگ افزارها

1

airgun

airgun

تفنگ بادی

air pistol

air pistol

تفنگ بادی

air rifle

air rifle

تفنگ بادی

arrow

arrow

تیر
2

automatic

automatic

جنگ‌افزار تمام‌خودکار

ballistic missile

ballistic missile

موشک بالیستیک

bayonet

bayonet

سرنیزه (خنجر متصل به سلاح گرم)

bazooka

bazooka

بازوکا (نوعی راکت‌انداز ضد تانک)
3

bomb

bomb

بمب

bow

bow

کمان

broadsword

broadsword

شمشیر پهن

cannon

cannon

توپ (جنگ افزار)
4

car bomb

car bomb

خودرو انفجاری

catapult

catapult

منجنیق

cluster bomb

cluster bomb

بمب خوشه‌ای

crossbow

crossbow

کمان صلیبی (کمان زنبورکی)
5

cruise missile

cruise missile

موشک کروز

cutlass

cutlass

شمشیر قطلس _شمشیر کوتاه و منحنی (سلاح دزدان دریایی در گذشته))

dagger

dagger

خنجر (دشنه)

dirty bomb

dirty bomb

بمب کثیف (نوعی سلاح انفجاری)
6

firearm

firearm

اسلحه گرم

firebomb

firebomb

بمب آتش‌زا

flamethrower

flamethrower

شعله‌افکن

grenade

grenade

نارنجک
7

gun

gun

تفنگ (اسلحه)

hand grenade

hand grenade

نارنجک

handgun

handgun

سلاح کمری (تفنگ، تپانچه، هفت تیر)

H-bomb

H-bomb

بمب هیدروژنی
8

hydrogen bomb

hydrogen bomb

بمب هیدروژنی

incendiary

incendiary

بمب آتش‌زا

kalashnikov

kalashnikov

کلاشنیکف

landmine

landmine

مین
9

letter bomb

letter bomb

بمب پستی (بمب نامه‌ای)

longbow

longbow

کمان بلند (سلاح)

machine gun

machine gun

مسلسل (تیربار)

mine

mine

مین (زیر زمین یا زیر آب)
10

missile

missile

موشک (موشکی)

molotov cocktail

molotov cocktail

کوکتل مولوتف (نوعی بمب دست‌ساز)

mortar

mortar

خمپاره‌انداز

musket

musket

تفنگ فتیله‌ای
11

mustard gas

mustard gas

گاز خردل

nerve gas

nerve gas

گاز اعصاب (نوعی گاز شیمیایی) (عامل اعصاب)

petrol bomb

petrol bomb

بمب بطری (کوکتل مولوتف)

pistol

pistol

اسلحه (تپانچه)
12

turn swords into ploughshares

turn swords into ploughshares

آتش جنگ را فرونشاندن و صلح کردن (جنگ را کنار گذاشتن)

weapon of mass destruction

weapon of mass destruction

سلاح تخریب جمعی (سلاح کشتار جمعی)

water cannon

water cannon

ماشین آب‌پاش (برای پراکنده کردن تجمعات)

truncheon

truncheon

باتوم
13

torpedo

torpedo

اژدر (نوعی بمب زیردریایی)

tear gas

tear gas

گاز اشک‌آور

sword

sword

شمشیر

sub-machine gun

sub-machine gun

مسلسل دستی (تیربار دستی)
14

stun gun

stun gun

باتوم برقی

smoke bomb

smoke bomb

بمب دودزا

small arms

small arms

سلاح سبک (سلاح قابل حمل)

shell

shell

پوکه (اسلحه)
15

sawn-off shotgun

sawn-off shotgun

تفنگ ساچمه‌ای لوله‌کوتاه

rocket

rocket

موشک (راکت)

rifle

rifle

تفنگ

revolver

revolver

هفت‌تیر (ششلول)
16

rapier

rapier

شمشیر دودم (شمشیر باریک و بلند دودم)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *