دسته بندی ها
بزن بریم

پستانداران وحشی

لغات انگلیسی پستانداران وحشی

1

Koala

Koala

کوالا

Lemur

Lemur

لمور

Beaver

Beaver

سگ آبی

Reindeer

Reindeer

گوزن شمالی
2

Rhinoceros

Rhinoceros

کرگدن

Pilot whale

Pilot whale

نهنگ خلبان

Zebra

Zebra

گورخر

Bat

Bat

خفاش
3

Fox

Fox

روباه

Anteater

Anteater

مورچه خوار

Echidna

Echidna

مورچه خورک (اکیدنا)

Walrus

Walrus

گراز دریایی
4

Weasel

Weasel

راسو

Bandicoot

Bandicoot

باندیکوت (حیوان کیسه دار استرالیایی)

Elephant

Elephant

فیل

Leopard

Leopard

پلنگ
5

Gibbon

Gibbon

میمون دراز دست (گیبون)

Chipmunk

Chipmunk

سنجاب راه راه

Kinkajou

Kinkajou

خرسک دم حلقه ای

Chimpanzee

Chimpanzee

شامپانزه
6

Dingo

Dingo

سگ دینگو

Antelope

Antelope

بز کوهی

Puma

Puma

یوزپلنگ

Kangaroo

Kangaroo

کانگورو
7

Bushbaby

Bushbaby

شب دوست (گالاگو)

Jaguar

Jaguar

پلنگ خالدار (جگوار)

Civet

Civet

گربه زباد

Squirrel

Squirrel

سنجاب
8

Blue whale

Blue whale

نهنگ آبی

Ibex

Ibex

بز کوهی

Lynx

Lynx

سیاه گوش

Porcupine

Porcupine

تشی (نوعی خارپشت)
9

Aardvark

Aardvark

موریانه خوار

Lioness

Lioness

شیر ماده

Coyote

Coyote

گرگ صحرایی

Hippopotamus

Hippopotamus

اسب آبی
10

Capybara

Capybara

برگچه خوار (کاپی بارا)

Dolphin

Dolphin

دلفین

Deer

Deer

آهو (گوزن)

Big cat

Big cat

گربه سان بزرگ
11

Cheetah

Cheetah

چیتا

Dugong

Dugong

فیل دریایی (داگونگ)

Genet

Genet

مشکین گربه

Whale

Whale

نهنگ
12

Manatee

Manatee

گاو دریایی

Coypu

Coypu

موش بیور (نوتریا)

Cougar

Cougar

شیر کوهی (پوما، گربه وحشی)

Fruit bat

Fruit bat

خفاش میوه خور
13

Gorilla

Gorilla

گوریل

Ferret

Ferret

راسوی اهلی

Rhino

Rhino

کرگدن

Beluga

Beluga

نهنگ سفید
14

Hyrax

Hyrax

خرگوش ماهی

Seal

Seal

فک (حیوان)

Giraffe

Giraffe

زرافه

Lion

Lion

شیر (حیوان)
15

Mole

Mole

موش کور

Tiger

Tiger

ببر

Gopher

Gopher

موش کیسه دار

Hare

Hare

خرگوش صحرایی
16

Chamois

Chamois

بز کوهی

Flying squirrel

Flying squirrel

سنجاب پرنده

Baboon

Baboon

عنتر (بابون)

Jackal

Jackal

شغال
17

Coati

Coati

کوآتی

Bilby

Bilby

بزرگ گوش (حیوان کیسه دار استرالیایی)

Lemming

Lemming

موش قطبی

Marmot

Marmot

سنجاب مارموت
18

Sperm whale

Sperm whale

نهنگ عنبر (شاه نهنگ)

Wolf

Wolf

گرگ

Otter

Otter

سمور

Polar bear

Polar bear

خرس قطبی
19

Humpback whale

Humpback whale

نهنگ گوژپشت (نهنگ کوهان دار)

Monkey

Monkey

میمون

Bobcat

Bobcat

گربه وحشی

Raccoon

Raccoon

راکون
20

Killer whale

Killer whale

نهنگ قاتل (رارکا)

Flying fox

Flying fox

روباه پرنده (نوعی خفاش)

Hyena

Hyena

کفتار

Hedgehog

Hedgehog

جوجه تیغی (خارپشت)
21

Panda

Panda

پاندا

Panther

Panther

یوزپلنگ

Dormouse

Dormouse

موش زمستان خواب

Mouse

Mouse

موش
22

Jackrabbit

Jackrabbit

خرگوش صحرایی

Rat

Rat

موش (فاضلاب) (موش صحرایی)

Badger

Badger

گورکن (حیوان)

Armadillo

Armadillo

آرمادیلو (حیوان)
23

Ape

Ape

انسان وار (هومینوئید)

Bison

Bison

گاومیش آمریکایی یا اروپایی (بیزون)

Boar

Boar

گراز (خوک وحشی)

Bull

Bull

گاو نر
24

Coati

Coati

کوآتی (حیوان)

Marsupial

Marsupial

جانور کیسه دار

Marten

Dormouse

موش زمستان خواب

Marten

Marten

سمور
25

Meerkat

Meerkat

دم عصایی (حیوان) (میرکت)

Opossum

Opossum

صاریغ (نوعی حیوان کیسه دار)

Muskrat

Muskrat

موسکرات (نوعی همستر)

Ocelot

Ocelot

پلنگچه
26

Okapi

Okapi

زرافه گردن کوتاه (اکاپی)

Orangutan

Orangutan

اورانگوتان

Pachyderm

Pachyderm

ستبرپوست (جانور شناسی) (کلفت پوست)

Pack animal

Pack animal

حیوان باربر
27

Mongoose

Mongoose

خدنگ (جانور)

Monotreme

Monotreme

تک سوراخیان (گونه جانوری)

Musk ox

Musk ox

گاو مشک

Pack rat

Pack rat

موش کپه ساز (موش جنگلی آمریکایی)
28

Pangolin

Pangolin

مورچه خوار پولک دار (پولک پوست)

Peccary

Peccary

گراز بدبو

Pine marten

Pine marten

سمور جنگلی (سمور کاج)

Platypus

Platypus

پلاتی پوس (جانور) (نوک اردکی)
29

Polecat

Polecat

قاقم دورنگ اروپایی (جانور)

Potto

Potto

آهسته رو (جانور)

Prairie dog

Prairie dog

سگ دشتی (سنجاب مرغزار)

Primate

Primate

نخستی سانان (نخستی ها)
30

Pup

Pup

توله (سگ و ...) (بچه حیوانات)

Rodent

Rodent

جونده

Ruminant

Ruminant

جانور نشخوار کننده

Sable

Sable

سمور سیبری
31

Sea lion

Sea lion

شیر دریایی

Shrew

Shrew

حشره خوار (پستانداری کوچک و شبیه به موش کور)

Skunk

Skunk

گندراسو (گونه ای پستاندار) (راسوی بدبو)

Sloth

Sloth

تنبل (جانور)
32

Stoat

Stoat

قاقم (نوعی راسو)

Tapir

Tapir

تاپیر (پستانداری شبیه خوک)

Vampire bat

Vampire bat

خفاش خون آشام

Vixen

Vixen

روباه ماده
33

Vole

Vole

ول (جانوری شبیه موش)

Wallaby

Wallaby

والابی (کانگورویی کوچک از گونه درازپایان)

Warthog

Warthog

گراز زگیل دار (گراز وحشی آفریقایی)

Water buffalo

Water buffalo

گاومیش
34

Water vole

Water vole

موش آبی اروپایی (ول آبی)

Wildcat

Wildcat

گربه وحشی

Wolverine

Wolverine

ولورین (راسوی بزرگ)

Wombat

Wombat

وامبت (نوعی پستاندار کیسه دار)
35

Woodchuck

Woodchuck

مارموت سوت زن (گونه ای سنجاب)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *