دسته بندی ها
بزن بریم

باد

لغات انگلیسی باد

1

airless

airless

(هوای) خفه (گرفته)

anemometer

anemometer

بادسنج

Beaufort scale

Beaufort scale

مقیاس بوفورت (سرعت باد)

becalmed

becalmed

ثابت و بی‌حرکت (کشتی، به خاطر نبود باد)
2

blizzard

blizzard

کولاک (بوران (برف و باد شدید)، توفان شدید)

blow

blow

وزیدن

breeze

breeze

نسیم

breezy

breezy

خنک (همراه با وزش نسیم)
3

buffet

buffet

ضربه زدن (کوبیدن)

calm

calm

آرام

crosswind

crosswind

باد مخالف (باد ناهمسو)

cyclone

cyclone

گردباد
4

downwind

downwind

در جهت وزش باد (در مسیر باد)

dust storm

dust storm

طوفان شن

easterly

easterly

از سمت شرق (باد)

easterly

easterly

باد شرقی
5

force

force

زور (قدرت، توان، نیرو)

gale

gale

تندباد (طوفان)

get up

get up

به پا خاستن (برخاستن)

gust

gust

وزش شدید (باد)
6

gust

gust

با شدت وزیدن (باد)

gusty

gusty

پر باد (بادی، توفانی)

headwind

headwind

باد مستقیم (باد از رو به رو)

hurricane

hurricane

توفند (تندباد دریایی)
7

mistral

mistral

باد سرد در جنوب فرانسه

northerly

northerly

شمالی (در شمال)

northerly

northerly

باد شمالی

prevailing wind

prevailing wind

باد غالب (باد بیش‌وز)
8

sirocco

sirocco

سیروکو (باد مدیترانه‌ای)

snowstorm

snowstorm

کولاک (طوفان برف)

southerly

southerly

جنوبی (وابسته به باد جنوبی)

southerly

southerly

باد جنوبی
9

sou’wester

sou’wester

باد شدید از سمت جنوب غرب

storm

storm

توفان

tailwind

tailwind

باد از عقب (باد از پشت)

tornado

tornado

گردباد
10

twister

twister

گردباد (پیچند، توفان پیچند)

typhoon

typhoon

گردباد (توفان)

upwind

upwind

خلاف جهت باد

weathervane

weathervane

بادنما
11

westerly

westerly

غربی (از سمت غرب)

westerly

westerly

باد غربی

whirlwind

whirlwind

گردباد

wind

wind

باد
12

wind-blown

wind-blown

پراکنده در باد

windbreak

windbreak

بادشکن

wind chill

wind chill

باد سرد

wind farm

wind farm

نیروگاه بادی
13

wind gauge

wind gauge

بادسنج

windless

windless

آرام (هوا) (بدون باد)

windy

windy

توفانی (همراه با باد)

zephyr

zephyr

نسیم (ملایم) (باد صبا)
تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *