دسته بندی ها
بزن بریم

توانایی های گذشته در زبان انگلیسی چطور بیان می شن؟

در زبان انگلیسی برای سخن گفتن از توانایی ها که به زمان گذشته محدود می شود از فعل could یا عبارت  was /  were able to استفاده می شود. البته بین این دو صورت در برخی موقعیت ها تفاوت معنایی اندکی وجود دارد. فعل could بیشتر به آن نوع توانایی ها اشاره می کند که در گذشته وجود داشته است ( و شاید هرگز هم به کار نرفته باشد) :

 I could swim when I was eight.

.در سن هشت سالگی بلد بودم شنا کنم

swim

 She couldn’t buy a ticket.

نتوانست بلیت بخرد. (= برای بلیت پول کافی نداشت.)

عبارت was / were able to در زبان انگلیسی بیشتر ممکن است بیانگر این معنا باشد که اوضاع طوری بود که شخص می توانست ( شاید با کمی تلاش ) موفق به انجام کار شود:

By arriving at tow I was able to swim for an hour.

اگر ساعت  دو می رسیدم می توانستم یک ساعت شنا کنم. یعنی ( استخر آنقدر باز بود که فرصت داشتم یک ساعت شنا کنم.)

I wasn’t able to buy a ticket.

نتوانستم بلیت بخرم.  یعنی ( بلیت باقی نمانده بود که بخرم.)

عبارت زبان انگلیسی used to be able to  نیز به این معنی است که قبلاً می‌توانسته ایم کاری را انجام دهیم ولی حالا دیگرنه:

He  used be able to run a 100 meters in under 10 seconds , but he’s getting a bit old these days.

او ( قبلاً ) می توانست صدمتر را در کمتر از ده ثانیه بدود ، ولی این روزها یک کمی پیر شده است.

در زبان انگلیسی هنگامی که درباره ی چیزی صحبت می کنیم که از آن مطمئن نیستیم اغلب از فعل may استفاده می کنیم و اگر خیلی شک داشته باشیم ازافعال might یا could استفاده می کنیم :

           .The road may / might / could be blocked

جاده شاید / ممکن است بسته باشد.

                              .The road could be blocked

ممکن است جاده را ببندند.  

اگر عدم اطمینان مربوط به کاری در گذشته باشد از عبارت may have / might have / could have استفاده می کنیم :

               .There may have been an accident

شاید حادثه ای رخ داده است.    

اگر اکنون بدانیم که حادثه ای رخ نداده بوده است ، از افعال might have یا could have استفاده می کنیم و اگر بخواهیم درباره عدم امکان وقوع چیزی اظهار نظر کنیم می‌گوییم:

                           .That can’t be true

ممکن نیست آن مسئله درست باشد.            

استفاده از صیغه ی could در موارد اخیر بیانگر تردید در وقوع کاری است ( و این استعمال در انگلیسی آمریکایی رایج تر است ) :

         ?Could that really be true

ممکن است واقعاً این مسئله درست باشد؟                      

فعل can در زبان انگلیسی اغلب همراه افعال مربوط به حواس و ذهن مانند feel  ، hear ، see  یا believe استفاده می شود:

Look at this photo – can you see some body famous in it?

به این عکس نگاه کن ؛ آیا آدم معروفی در آن می بینی؟

 نکته ی دستوری : باید در نظر داشت که افعال can ، could ،may و might همیشه با مصدر بدون to به کار می روند و هرگز از صورت همراه با to استفاده نمی شود:

I can help you.

اما نمی توان گفت :

I can to help you

 

آیا شما هم سوالی دارید؟

سوالات زبان انگلیسی خود را در بخش نظرات این مطلب مطرح کنید و تا آخر هفته جواب آن را دریافت کنید یا در بخش سوال کنید سایت زبان رمزی آن ها را جستجو کنید.

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *