لغات 1100 – هفته 18

.توجه 1: جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید

.توجه 2:دراین ویرایش جدید 1100 هر هفته شامل 4 روز می باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می دهد

هفته هجدهم روز اول

1 abortive /əˈbɔːtɪv/

مسقط، رشد نکرده، عقیم، بی ثمر، بی نتیجه

Syn: fruitless , failing

 

The divers made an abortive attempt to rescue the dog from the murky waters.

غواصان برای نجاتِ سگ از آب های تیره تلاشی بی ثمر به خرج دادند.

2 modify /ˈmɒdɪfaɪ/

تغییر دادن، اصلاح کردن، تعدیل کردن

Syn: change

 

The government wants to modify the education system in this country.

دولت می خواهد سیستم آموزش را در این کشور اصلاح کند/تغییر دهد.

3 accommodate /əˈkɒmədeɪt/

همساز، همساز کردن، جا دادن، منزل دادن، وفق دادن با، تطبیق نمودن، تصفیه کردن، اصلاح کردن

Syn: make fit

 

That animal can accommodate itself with every environment.

آن جانور می تواند خود را با هر محیطی تطبیق دهد.

4 spontaneous /spɒnˈteɪnɪəs/

خود بخود، خود انگیز، بی اختیار، فوری

Syn: unplanned , voluntary

 

The child’s crying was spontaneous.

گریه ی کودک بی اختیار بود.

5 innate /ɪˈneɪt/

درون زاد، ذاتی، فطری، جبلی، مادرزاد، طبیعی، لاینفک، اصلی، داخلی، درونی، چسبنده، غریزی

Syn: intrinsic

 

His innate cunning allowed him to see through the spy’s subterfuge.

زیرکیِ ذاتی اش باعث شد که متوجه ی حیله ی جاسوس شود.


هفته هجدهم روز دوم

1 veneer /vəˈnɪə/

روکش، چوب مخصوص روکش مبل و غیره، لایه نازک چوب،جلا ، روکش زدن به

Syn: Thin covering , mask

 

A tomato has a shiny red veneer.

گوجه فرنگی سرپوشِ قرمزِ براقی دارد.

2 myriad /ˈmɪrɪəd/

ده هزار، هزارها، بیشمار

Syn: countless number

 

That rich man saved myriad of dollars.

آن مردِ ثروتمند هزارها دلار پس انداز کرده است.

3 urbane /ɜːˈbeɪn/

مودب، خلیق، مقرون به ادب، مودبانه

Syn: courteous

 

Iman jan was urbane , witty and honest.

ایمان جان مودب،شوخ و صادق بود.

4 crave /kreɪv/

آرزو کردن، طلبیدن، اشتیاق داشتن

Syn: desire

 

Everyone in that country craves for peace.

همه در آن کشور خواهانِ صلح هستند/صلح طلب می کنند.

5 irrelevant /ɪˈreləvənt/

نا مربوط، بی ربط

Syn: incoherent , not related to the subject

 

These two problems are irrelevant to each other.

این دو مسئله به یکدیگر نامربوطند.


هفته هجدهم روز سوم

 

1 deem /diːm/

پنداشتن، فرض کردن، خیال کردن

Syn: think

 

Whom do you deem to be the bulwark of the Republican party?

شما چه کسی را محافظ و حامیِ حزبِ جمهوری خواه در نظر میگیرید؟

2 inherent /ɪnˈhɪərənt/

ذاتی، اصلی، چسبنده

Syn: inborn , innate

 

Animals have an inherent fear of fire.

جانوران ترسِ غریزی از آتش دارند.

3 buff /bʌf/

چرم گاومیش، چرم زرد خوابدار، ضربت، گاو وحشی،زرد نخودی، محکم، از چرم گاومیش، براق کردن، جلا، پوست انسان

Syn: fan , follower

 

John is the buff of truthfulness.

جان طرفدارِ صداقت است.

4 romp /rɒmp/

با جیغ وداد بازی کردن، سر وصدا

Syn: to move in a lively manner , to play in a noisy way

 

The children were romping in the street.

بچه ها در خیابان با جیغ و داد بازی می کردند.

5 latent /ˈleɪtnt/

پنهان، ناپیدا، پوشیده، درحال کمون، مکنون، راکد، نهفته

Syn: hidden , invisible

 

We have many latent abilities.

ما توانایی های نهفته ای داریم.


هفته هجدهم روز چهارم

1 tortuous /ˈtɔːt͡ʃʊəs/

درشکن، پیچا پیچ، غیر مستقیم، پیچ وخم دار، فریبکار

Syn: winding , labyrinth

 

The road was tortuous and seemed long.

جاده پر پیچ و خم بود و طولانی به نظر می رسید.

2 itinerant /aɪˈtɪnərənt/

سیار، دوره گرد

Syn: wandering

 

An itinerant man was shouting in our street at noon.

یک مردِ دوره گرد سرِ ظهر در خیابانِ ما فریاد می زد.

3 peregrination /ˌperɪɡrɪˈneɪʃn̩/

مسافرت دور، جهانگردی، دربدری

Syn: travel

 

Regardless of how disparate their crimes were,all the prisoners were freed by the general amnesty.

همه ی زندانیان صرفنظر از تفاوتِ جرم هایشان،با عفو عمومی آزاد شدند.

4 conjugal /ˈkɒndʒʊɡəl/

نکاحی، ازدواجی

Syn: hrelating to marriage

 

Arguments over money have often led to conjugal havoc.

بحث های راجع به پول اغلب منجر به از هم پاشیدگیِ روابطِ زناشویی شده اند.

5 barometer /bəˈrɒmɪtə/

هواسنج، میزان الهوا ، فشار سنج

Syn: instrument for measuring change

 

The relative don’t go his home because he is very parsimonious.

بستگان به خانه ی او نمی روند زیرا بسیار خسیس است.

همچنین ببینید

لغات 1100 – هفته 1

کتاب 1100 واژه که با نام تجاری 1100 واژه ای که شما نیاز دارید بدانید …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link