دسته بندی ها
بزن بریم
 

  هفته بیست وششم              روز اول 

 

1  lethargic   /lɪˈθɑːdʒɪk/  

بی حال، سست

Syn: h

 

 S

 ا

2  prevalent   /ˈprevələnt/  

رایج، شایع، متداول، فائق، مرسوم، برتر

Syn: h

 

 S

 ا

3  paramount   /ˈpærəmaʊnt/  

فائق، حاکم عالی مقام، برتر، بزرگتر، برترین

Syn: supreme , foremost

 

 A good politician seeks the paramount issue in his community.

 یک سیاستمدار خوب در جستجوی مسائل مهم جامعه اش است.

4  remiss   /rɪˈmɪs/  

بی مبالات، بی قید، غفلت کار، سست

Syn: h

 

 S

 ا

5  hostile   /ˈhɒstaɪl/  

ناسازگار، خشن، عصبانی،عداوت،عملیات خصمانه

Syn: h

 

 S

 ا


  هفته بیست وششم              روز دوم  

1  rebuke   /rɪˈbjuːk/  

گوشمالی، توبیخ کردن، ملامت کردن، ملامت، زخم زبان

Syn: h

 

 S

 ا

2  aversion   /əˈvɜːʃn̩/

بیزاری، نفرت، مخالفت، ناسازگاری، مغایرت

Syn: h

 

 S

 ا

3  evince   /ɪˈvɪns/  

نشان دادن، معلوم کردن، ابراز داشتن، موجب شدن، برانگیختن

Syn: h

 

 S

 ا

4  vogue   /vəʊɡ/  

رسم معمول، رواج، عادت، مرسوم، مد، متداول، عمومی و رایج

Syn: h

 

 S

 ا

5  superficial   /ˌsuːpəˈfɪʃl̩/  

صوری، سطحی، سرسری، ظاهری

Syn: h

 

 S

 ا


   هفته بیست وششم              روز سوم  

1  jettison   /ˈdʒetɪsn̩/  

بدریا ریزی کالای کشتی، (مجازا) از شر چیزی راحت شدن، بیرون افکندن

Syn: h

 

 S

 ا

2  inevitable   /ɪnˈevɪtəbl̩/  

ناچار، ناگزیر، اجتناب ناپذیر، چاره ناپذیر،غیر قابل امتناع، حتما، حتمی الوقوع، بدیهی

Syn: h

 

 S

 ا

3  lucrative   /ˈluːkrətɪv/  

سودمند، پرمنفعت، نافع، موفق

Syn: h

 

 S

 ا

4  tussle   /ˈtʌsl̩/  

تقلا، مسابقه جسمانی، کشمکش، مجادله، نزاع کردن، بحث کردن، تقلا کردن

Syn: h

 

 S

 ا

5  intrinsic   /ɪnˈtrɪnsɪk/  

ذاتی، اصلی، باطنی، طبیعی، ذهنی، روحی، حقیقی، مرتب، شایسته

Syn: natural , inborn

 

 She had an intrinsic fear.

 او یک ترس ذاتی داشت.


  هفته بیست وششم              روز چهارم  

1  acute   /əˈkjuːt/  

تیزرو، تیز، نوک تیز، (پزشکی) حاد، بحرانی، زیرک، تیزنظر، تند، شدید (موسیقی) تیز، زیر، (سلسله اعصاب)حساس، (هندسه) حاد، تیز

Syn: critical , severe

 

 After the catastrophe,there was an acute need for emergency housing.

 بعد از فاجعه، نیاز شدیدی به اسکان فوری بود.

2  gist   /dʒɪst/  

جان کلام، ملخص، لب کلام، نکته مهم، مطلب عمده، مراد

Syn: main point

 

 Please say the gist sooner.

 لطفا زودتر اصل مطلب را بگو.

3  transient   /ˈtrænzɪənt/  

زود گذر، ناپایدار، فانی، کوتاه، تند، فراگذر

Syn: short-lived

 

 Our problems are transient.

 مشکلات ما زود گذرند.

4  terse   /tɜːs/  

موجز، بی شاخ وبرگ، مختصر ومفید، مختصر

Syn: brief

 

 I heard a terse telephone call.

 من مکالمه ی تلفنی مختصری را شنیدم.

5  cogent   /ˈkəʊdʒənt/  

متقاعد کننده، دارای قدرت وزور

Syn: convincing

 

 The best debator makes the most cogent presentation.

 بهترین مناظره کننده کسی است که بیشترین نمایش متقاعد کننده را داشته باشد.