هفته بیست وششم              روز اول 

 

1  lethargic   /lɪˈθɑːdʒɪk/  

بی حال، سست

Syn: h

 

 S

 ا

2  prevalent   /ˈprevələnt/  

رایج، شایع، متداول، فائق، مرسوم، برتر

Syn: h

 

 S

 ا

3  paramount   /ˈpærəmaʊnt/  

فائق، حاکم عالی مقام، برتر، بزرگتر، برترین

Syn: supreme , foremost

 

 A good politician seeks the paramount issue in his community.

 یک سیاستمدار خوب در جستجوی مسائل مهم جامعه اش است.

4  remiss   /rɪˈmɪs/  

بی مبالات، بی قید، غفلت کار، سست

Syn: h

 

 S

 ا

5  hostile   /ˈhɒstaɪl/  

ناسازگار، خشن، عصبانی،عداوت،عملیات خصمانه

Syn: h

 

 S

 ا


  هفته بیست وششم              روز دوم  

1  rebuke   /rɪˈbjuːk/  

گوشمالی، توبیخ کردن، ملامت کردن، ملامت، زخم زبان

Syn: h

 

 S

 ا

2  aversion   /əˈvɜːʃn̩/

بیزاری، نفرت، مخالفت، ناسازگاری، مغایرت

Syn: h

 

 S

 ا

3  evince   /ɪˈvɪns/  

نشان دادن، معلوم کردن، ابراز داشتن، موجب شدن، برانگیختن

Syn: h

 

 S

 ا

4  vogue   /vəʊɡ/  

رسم معمول، رواج، عادت، مرسوم، مد، متداول، عمومی و رایج

Syn: h

 

 S

 ا

5  superficial   /ˌsuːpəˈfɪʃl̩/  

صوری، سطحی، سرسری، ظاهری

Syn: h

 

 S

 ا


   هفته بیست وششم              روز سوم  

1  jettison   /ˈdʒetɪsn̩/  

بدریا ریزی کالای کشتی، (مجازا) از شر چیزی راحت شدن، بیرون افکندن

Syn: h

 

 S

 ا

2  inevitable   /ɪnˈevɪtəbl̩/  

ناچار، ناگزیر، اجتناب ناپذیر، چاره ناپذیر،غیر قابل امتناع، حتما، حتمی الوقوع، بدیهی

Syn: h

 

 S

 ا

3  lucrative   /ˈluːkrətɪv/  

سودمند، پرمنفعت، نافع، موفق

Syn: h

 

 S

 ا

4  tussle   /ˈtʌsl̩/  

تقلا، مسابقه جسمانی، کشمکش، مجادله، نزاع کردن، بحث کردن، تقلا کردن

Syn: h

 

 S

 ا

5  intrinsic   /ɪnˈtrɪnsɪk/  

ذاتی، اصلی، باطنی، طبیعی، ذهنی، روحی، حقیقی، مرتب، شایسته

Syn: natural , inborn

 

 She had an intrinsic fear.

 او یک ترس ذاتی داشت.


  هفته بیست وششم              روز چهارم  

1  acute   /əˈkjuːt/  

تیزرو، تیز، نوک تیز، (پزشکی) حاد، بحرانی، زیرک، تیزنظر، تند، شدید (موسیقی) تیز، زیر، (سلسله اعصاب)حساس، (هندسه) حاد، تیز

Syn: critical , severe

 

 After the catastrophe,there was an acute need for emergency housing.

 بعد از فاجعه، نیاز شدیدی به اسکان فوری بود.

2  gist   /dʒɪst/  

جان کلام، ملخص، لب کلام، نکته مهم، مطلب عمده، مراد

Syn: main point

 

 Please say the gist sooner.

 لطفا زودتر اصل مطلب را بگو.

3  transient   /ˈtrænzɪənt/  

زود گذر، ناپایدار، فانی، کوتاه، تند، فراگذر

Syn: short-lived

 

 Our problems are transient.

 مشکلات ما زود گذرند.

4  terse   /tɜːs/  

موجز، بی شاخ وبرگ، مختصر ومفید، مختصر

Syn: brief

 

 I heard a terse telephone call.

 من مکالمه ی تلفنی مختصری را شنیدم.

5  cogent   /ˈkəʊdʒənt/  

متقاعد کننده، دارای قدرت وزور

Syn: convincing

 

 The best debator makes the most cogent presentation.

 بهترین مناظره کننده کسی است که بیشترین نمایش متقاعد کننده را داشته باشد.

Call Now Button

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link