دسته بندی ها
بزن بریم
 

هفته بیست ونهم روز اول

 

1 lithe /laɪð/

نرم، خم شو، لاغر اندام

Syn: h

 

S

ا

2 obese /əʊˈbiːs/

فربه، گوشتالو، چاق

Syn: h

 

S

ا

3 adherent /ədˈhɪərənt/

بهم چسبیده، تابع، پیرو، هواخواه، طرفدار

Syn: h

 

S

ا

4 bliss /blɪs/

خوشی، سعادت، برکت

Syn: h

 

S

ا

5 pathetic /pəˈθetɪk/

دارای احساسات شدید، رقت انگیز، تاثرآور، موثر،احساساتی، حزن آور، سوزناک

Syn: h

 

S

ا


هفته بیست ونهم روز دوم

 

1 exhort /ɪɡˈzɔːt/

سفارش کردن به، نصیحت کردن به، اصرار کردن به، تشویق کردن

Syn: h

 

S

ا

2 apathy /ˈæpəθi/

بی حسی، بی عاطفگی، خون سردی، بی علاقگی

Syn: h

 

S

ا

3 fracas /ˈfrækɑːz/

قیل وقال، مزاحمت، زد وخورد، بلوا

Syn: h

 

S

ا

4 inebriated /ɪˈniːbrɪeɪtɪd/

مست

Syn: h

 

S

ا

5 adversary /ˈædvəsəri/

دشمن، مخالف، رقیب، مدعی، متخاصم، ضد، حریف، مبارز، هم آورد

Syn: h

 

S

ا


هفته بیست ونهم روز سوم

1 indolent /ˈɪndələnt/

سست، تنبل

Syn: h

 

S

ا

2 gusto /ˈɡʌstəʊ/

ذوق، درک، احساس، مزه، طعم، لذت

Syn: h

 

S

ا

3 garrulous /ˈɡærələs/

پر حرف

Syn: h

 

S

ا

4 banal /bəˈnɑːl/

پیش پا افتاده، مبتذل، معمولی، همه جایی

Syn: h

 

S

ا

5 platitude /ˌdɪlɪˈtænti/

ناشی، دوستدار تفننی صنایع زیبا، غیر حرفه

Syn: h

 

S

ا


هفته بیست ونهم روز چهارم

 

1 pique /piːk/

مشاجره، رنجش، انزجار، تحریک کردن، زخم زبان زدن،پارچه راه راه نخی، پیکه، منبت کاری

Syn: h

 

S

ا

2 dilettante /ˌdɪlɪˈtænti/

ناشی، دوستدار تفننی صنایع زیبا، غیر حرفه

Syn: h

 

S

ا

3 atypical /ˌeɪˈtɪpɪkl̩/

غیرمعمولی، بیقاعده

Syn: h

 

S

ا

4 nondescript /ˈnɒndɪskrɪpt/

غیرقابل طبقه بندی، وصف ناپذیر، نامعین

Syn: undistinguished

 

The detective had little to go on because of the nondescript nature of the criminal.

به دلیل ماهیت نامشخص جنایتکار،کاراگاه چیز کمی برای ادامه ی کار در اختیار داشت.

5 wane /weɪn/

رو بکاهش گذاشتن، نقصان یافتن، کم شدن، افول، کم وکاستی، وارفتن، به آخر رسیدن

Syn: decrease , decline

 

Many virulent disease are now on the wane.

ا امروزه بسیاری از بیماری های مرگبار رو به کاهش هستند.