لغات 1100 – هفته 3

 .توجه 1: جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید

.توجه 2:دراین ویرایش جدید 1100 هر هفته شامل 4روز می باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می دهد

هفته سوم                روز اول

 

1 loathe   /ləʊð/  

نفرت داشتن از، بیزار بودن، بد دانستن، منزجر بودن،بیزار کردن، سبب بیزاری شدن

Syn: hate , dislike

 
هم آوا : لوس
 زبان رمزی : من از آدم های لوس متنفرم.
 

 I loathe spiders.

 من از عنکبوت ها متنفرم.

reprimand   /ˈreprɪmɑːnd/

سرزنش کردن، سرزنش و توبیخ رسمی، مجازات

Syn: reproof

 
هم آوا : ندارد
 زبان رمزی : پیرمرد ها آدم هارو سرزنش میکنند.
 

 When Gholam arrived late, he knew that the grocer would reprimand him.

 هنگامی که غلام دیر رسید، پی برد که بقال او را سرزنش خواهد کرد.

3  lackluster   /ˈlæˌkləstə/

بی نور، تاریک، بدون زرق وبرق، تار وبی برق

Syn: dull , dismal , unexciting

 
هم آوا : لکه لوستر
 زبان رمزی : لکه لوستر باعث شد لوستر بی نور و دلگیر بشه.
 

 The lesson was lackluster, so I went to sleep.

 درس خسته کننده بود،بنابراین خوابم برد.

4  caustic   /ˈkɔːstɪk/

 نیشدار، تند، تیز، هجو آمیز، سوزش آور،خشمگین

Syn: biting

 
هم آوا : کاستاریکا
 زبان رمزی : مردم کاستاریکا آدم های خسمگینی هستند.
 

 In a caustic article, the drama critic slaughtered the hapless actors.

 منتقد نمایشی در مقاله ای نیش دار/طعنه آمیز بازیگران بیچاره را مورد نکوهش قرار داد.

5  wrest   /rest/ 

زورآوردن، فشارآوردن، واداشتن، بزورقاپیدن و غصبکردن، چرخش، پیچش، گردش

Syn: take by force

 
هم آوا : ب
 زبان رمزی : ب
 

 The thief wrested her handbag and ran away.

 دزد کیف دستی او را قاپید و پا به فرار گذاشت.


 هفته سوم                روز دوم

 

infamous   /ˈɪnfəməs/  

 

رسوا، بد نام، مفتضح، پست، نفرت انگیز شنیع، رسوای یاور، ننگین، بدنام

Syn: wicked , ill-famed

 
هم آوا : ب
 زبان رمزی : ب
 

 The bombing of Pearl Harbor was referred to as an infamous deed.

 بمباران “بندر پرل” عملی ننگین تلقی شد.

2 jostle   /ˈdʒɒsl̩/

تنه، هل، تکان، تنه زدن

Syn: squeeze , shove hard

 
هم آوا : جثه 
 زبان رمزی : جثه بزرگی داشت نتونستم به راحتی کنارش بزنم.
 

 When he attempted to jostle the old lady, she struck him with her umbrella.

 وقتی او تلاش کرد به پیرزن تنه بزند، پیرزن با چترش به او زد.(دمش گرم)

3 dupe   /djuːp/

ادم گول خور، ساده لوح، گول زدن

Syn: mug  

 
هم آوا : ب 
 زبان رمزی : ب
 

 The wealthy dupe consented to buy the often-sold Brooklyn Bridge.

 فرد ثروتمند ساده لوح پذیرفت که پل “بروکلین” رو که بارها فروخته شده بود،بخرد.

4 incipient   /ɪnˈsɪpɪənt/

نخستین، بدوی، اولیه، مرحله ابتدایی

Syn: primary

 
هم آوا : ب
 زبان رمزی : ب
 

 Our incipient idea was to go to Doghouz abad, but then we decided to go to Dogouz abad.

 نظر اولیه ی ما رفتن به دوغوز آباد بود،اما سپس تصمیم گرفتیم که به دوگوز آباد بریم.

inadvertent   /ˌɪnədˈvɜːtənt/ 

 سهو، غیر عمدی

Syn: not attentive

 
هم آوا : ب
 زبان رمزی : ب
 

 Through an inadvertent error , the guided missile sped out of control.

 موشک هدایت شده به خاطر یک خطای سهوی از کنترل خارج شد.


 هفته سوم                روز سوم

 

ominous   /ˈɒmɪnəs/  

بدشگون، نامیمون، شوم، بدیمن

Syn: sinister , fateful

 
هم آوا : آمینوست
 زبان رمزی : بدن ساز ها برای اینکه بدنشون رشد کنه یه چیز هایی میخورند که اسمش آمینوست ولی برای بعضی ها  ممکنه بد یمن و نامیمون باشه و به بدنشون کمکی نکنه.
 

 Killing the cat was an ominous act.

 کشتن گربه عمل شومی است.

tremulous   /ˈtremjʊləs/

لرزنده، تحریر دار، لرزش دار، مرتعش، بیمناک

Syn: quiveringly

 
هم آوا : تر ملوسه
 زبان رمزی : اون گربه ای که تر و ملوسه داره میلرزه.
 

 The widow’s tremulous hands revealed her nervousness.

 دست های لرزان بیوه زن، اضطراب او را نشان می داد.

3 repudiate   /rɪˈpjuːdɪeɪt/

رد کردن، انکار کردن، منکر شدن

Syn: reject , decline

 
هم آوا : رپ داییت
 زبان رمزی : وزارت ارشاد آهنگ رپ داییت رو رد کرد و اونو نپذیرفتند.
 

 He repudiated my offer of help.

 او پیشنهاد کمک مرا رد کرد.

cessation   /ˈævɪd/  

ایست، توقف، انقطاع، پایان

Syn: stopping 

 
هم آوا : استیشن
 زبان رمزی : پلیس به ماشین استیشن آبی ایست داد.
 

 The cessation of the bombing in Iraq was urged by the United Nations.

 سازمان ملل بر توقف بمباران در عراق پافشاری کرد.

bristle   /ˈbrɪsl̩/  

موی زبر، موی سیخ، موی خوک، سیخ شدن، رویه تجاوزکارانه داشتن، آماده جنگ شدن

Syn: react , rise

 
هم آوا : بروکسل
 زبان رمزی : مردم بروکسل موهاشون سیخ شد و آماده ی جنگ شدند.
 

 Upon seeing the snake, the cat began to bristle with fear.

 گربه با دیدن مار از ترس سیخ شد.


 هفته سوم                روز چهارم

 

euphemism   /ˈjuːfəmɪzəm/

حسن تعبیر، استعمال کلمه نیکو و مطلوبی برای موضوع یا کلمه نامطلوبی

Syn: a less offensive term

 
هم آوا : اِفه میزاره 
 زبان رمزی : با استفاده از کلمه های خوب برای ما افه میزاره.
 

 The word “expired” is a euphemism for “dead”.

 واژه ی “درگذشت” یک حسن تعبیر برای واژه ی “مرده” است.

mundane   /mʌnˈdeɪn/  

این جهانی، دنیوی، خاکی

Syn: wordly , routine

 
هم آوا : موندنی
 زبان رمزی : کار های موندنی دنیوی نیستند کاری بکن که برای آخرتت ماندگار باشه.
 

 The philosopher dealt with spiritual things, ignoring the mundane ones.

 فیلسوف با چیزهای روحانی سر و کار داشت و به امور دنیوی توجه نمی کرد.

incongruous   /ɪnˈkɒŋɡrʊəs/ 

نامتجانس

Syn: inappropriate 

 
هم آوا : ب
 زبان رمزی : ب
 

 The play was so incongruous that it seemed to be the work of several authors.

 نمایش آنقدر نامتجانس/ناهماهنگ بود که به نظر میرسید کار چند نویسنده است.

4 condolence   /kənˈdəʊləns/ 

 همدردی، تسلیت، اظهار تاسف

Syn: pity

 
هم آوا : کندو لنز
 زبان رمزی : زنبور ها برای ابراز همدردی و تسلیت گفتن توی کندو لنز میزنند.
 

 She wrote me a letter of condolence when my father died.

 وقتی پدرم مرد، او یک نامه ی تسلیت برایم نوشت.

stipulate   /ˈstɪpjʊleɪt/ 

میثاق بستن، پیمان بستن، تصریح کردن،قید کردن، قرار گذاشتن

Syn: agree , to specify a condition

 
هم آوا : اسی پیاله
 زبان رمزی : اسی پیالت نشکنه این یک عهد و قراره.
 

 The workers stipulated all the conditions in the contract.

 کارگران تمام شرایط را در قرارداد قید کردند.

همچنین ببینید

لغات 1100 – هفته 1

کتاب 1100 واژه که با نام تجاری 1100 واژه ای که شما نیاز دارید بدانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link