هفته سی و چهارم روز اول

1 site /saɪt/

زمین، جا، محل، میدان

Syn: h

 

S

ا

2 vigil /ˈvɪdʒɪl/

شب زنده داری، احیا، دعای شب

Syn: h

 

S

ا

3 cumbersome /ˈkʌmbəsəm/

سنگین، طاقت فرسا، مایه زحمت، بطی

Syn: h

 

S

ا

4 interrogate /ɪnˈterəɡeɪt/

استنطاق کردن، تحقیق کردن، باز جویی کردن

Syn: h

 

S

ا

5 divulge /daɪˈvʌldʒ/

فاش کردن، افشا کردن، بروز دادن

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و چهارم روز دوم

1 fluctuate /ˈflʌkt͡ʃʊeɪt/

نوسان داشتن، روی امواج بالا وپایین رفتن، ثابت نبودن، موج زدن، بی ثبات بودن، بالا و پایین رفتن، نوسان کردن

Syn: h

 

S

ا

2 unmitigated /ʌnˈmɪtɪɡeɪtɪd/

کامل، کاسته نشده، تخفیف نیافته

Syn: h

 

S

ا

3 commodious /kəˈməʊdɪəs/

جادار، بکار خور، مقرون به صرفه، سودمند

Syn: h

 

S

ا

4 antiquated /ˈæntɪkweɪtɪd/

کهنه، منسوخ، متروک، قدیمی

Syn: h

 

S

ا

5 dishevelled /dɪˈʃevl̩d/

پریشان، ژولیده، آشفته، نامرتب

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و چهارم روز سوم

 

1 tenacious /tɪˈneɪʃəs/

سرسخت، محکم، چسبنده، سفت، مستحکم، استوار

Syn: h

 

S

ا

2 facade /fəˈsɑːd/

نمای هرچیز، ظاهر، صورت، رویه، برونداد، نمای ساختمان

Syn: h

 

S

ا

3 asinine /ˈæsɪnaɪn/

خرصفت، (مجازا) نادان، خر، ابله، احمق

Syn: h

 

S

ا

4 grimace /ɡrɪˈmeɪs/

ادا و اصول، شکلک، دهن کجی، نگاه ریایی، تظاهر

Syn: h

 

S

ا

5 calumny /ˈkæləmni/

بدنامی، رسوایی، بهتان ، افترا

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و چهارم روز چهارم

 

1 pittance /ˈpɪtns/

مبلغ جزئی، چندرقاز، کمک هزینه مختصر

Syn: h

 

S

ا

2 au courant /ˈəʊˈkʊrənt/

مد روز، مدرن، جدید، به روز

Syn: h

 

S

ا

3 fastidious /fəˈstɪdɪəs/

سخت گیر، باریک بین، مشکل پسند، بیزار

Syn: h

 

S

ا

4 noisome /ˈnoɪsəm/

مضر، زیانبخش، بدبو، کریه، نامطلوب

Syn: h

 

S

ا

5 unkempt /ˌʌnˈkempt/

شانه نکرده، ژولیده، نامرتب، ناهنجار، خشن، ناسترده

Syn: h

 

S

ا

Call Now Button