هفته سی و پنجم روز اول

1 parable /ˈpærəbl̩/

تمثیل، حکایت تمثیلی، مَثَل ، داستان ساده و کوتاه با معنی اخلاقی یا مذهبی

Syn: h

 

S

ا

2 whimsical /ˈwɪmzɪkl̩/

بوالهوس، وسواسی، دهن بین، غریب،خیالباف

Syn: h

 

S

ا

3 lampoon /læmˈpuːn/

هجو، کنایه، هجو کردن

Syn: h

 

S

ا

4 countenance /ˈkaʊntɪnəns/

سیما، قیافه، رخ، تشویق کردن، پشتیبانی کردن

Syn: h

 

S

ا

5 sanctimonious /ˌsæŋktɪˈməʊnɪəs/

مقدس نما، مقدس

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و پنجم روز دوم

 

1 equanimity /ˌekwəˈnɪmɪti/

متانت، خودداری، ملایمت، آرامی، قرار، قضاوت منصفانه، تعادل فکری، انصاف، عدالت

Syn: h

 

S

ا

2 effrontery /ɪˈfrʌntəri/

جسارت، گستاخی، بیشرمی، چیرگی

Syn: h

 

S

ا

3 nonentity /nɒˈnentɪti/

چیز غیر موجود، جیز وهمی و خیالی، عدم

Syn: h

 

S

ا

4 flabbergasted /ˈflæbəɡɑːst/

مبهوت کردن، گیج کردن

Syn: h

 

S

ا

5 debacle /deɪˈbɑːkl̩/

افتضاح، سقوط ناگهانی حکومت و غیره، سرنگونی

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و پنجم روز سوم

1 vivacious /vɪˈveɪʃəs/

با نشاط، سرزنده، مسرور، دارای سرور و نشاط

Syn: h

 

S

ا

2 gaunt /ɡɔːnt/

لاغر، نحیف، بدقیافه، زننده، بی ثمر، لاغرکردن، زننده ساختن، ویران کردن

Syn: h

 

S

ا

3 mien /miːn/

سیما، وضع، قیافه، ظاهر

Syn: h

 

S

ا

4 hirsute /ˈhɜːsjuːt/

پرمو، مویی، پشمالو

Syn: h

 

S

ا

5 refute /rɪˈfjuːt/

رد کردن، تکذیب کردن، اشتباه کسی را اثبات کردن

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و پنجم روز چهارم

 

1 pensive /ˈpensɪv/

اندیشناک، متفکر، افسرده، پکر، گرفتار غم، محزون

Syn: h

 

S

ا

2 whet /wet/

تیز کردن، برانگیختن، تهییج کردن، صاف کن، عمل تیز کردن بوسیله مالش

Syn: h

 

S

ا

3 stupor /ˈstjuːpə/

خرفتی، بی حسی، کند ذهنی، گیجی، بلاهت، بهت

Syn: h

 

S

ا

4 wince /wɪns/

خود را عقب کشیدن، رمیدن، (از شدت درد) خود را لرزاندن و تکان دادن، لگد پرانی

Syn: h

 

S

ا

5 cliche /ˈkliːʃeɪ/ \

کلمه مبتذل

Syn: h

 

S

ا

Call Now Button