دسته بندی ها
بزن بریم

لغات 1100 – هفته 36

 

هفته سی و ششم روز اول

 

1 genre /ˈʒɑːnrə/

نوع، قسم، جور، طبقه، دسته، راسته، جنس، طرز، طریقه

Syn: h

 

S

ا

2 candid /ˈkændɪd/

بی تزویر، منصفانه، صاف وساده

Syn: h

 

S

ا

3 unsavoury /ʌnˈseɪvəri/

بی مزه، بدمزه

Syn: h

 

S

ا

4 degrade /dɪˈɡreɪd/

 

پست کردن، خفت دادن، تنزل رتبه دادن، منحط کردن

Syn: h

 

S

ا

5 venial /ˈviːnɪəl/

قابل عفو، قابل اغماض، بخشیدنی، گناه صغیر

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و ششم روز دوم

 

1 epitome /ɪˈpɪtəmi/

خلاصه، مختصر، خلاصه رئوس مطالب

Syn: h

 

S

ا

2 dexterity /ˌdekˈsterɪti/

زبردستی، تردستی، سبکدستی، چابکی، چالاکی

Syn: h

 

S

ا

3 grotesque /ɡrəʊˈtesk/

غریب و عجیب، بی تناسب، مضحک، تناقض دار

Syn: bizarre

 

We were lost in a grotesque town.

ما در یک شهر عجیب و غریب گم شدیم.

4 compassion /kəmˈpæʃn̩/

رحم، دلسوزی، ترحم، شفقت، غمخواری

Syn: h

 

S

ا

5 repugnant /rɪˈpʌɡnənt/

متناقض، مخالف، تنفرانگیز، زننده

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و ششم روز سوم

 

1 acme /ˈækmi/

اوج، ذروه، قله، منتها(درجه )، سر، مرتفع ترین نقطه، (پزشکی) بحران، نقطه کمال

Syn: h

 

S

ا

2 copious /ˈkəʊpɪəs/

فراوان، مفصل، زیاد، خیلی

Syn: h

 

S

ا

3 vehemently /ˈviːəməntli/

به تندی، قاطعانه، با شور و حرارت زیادی، با جوش و خروش، شدیدا

Syn: h

 

S

ا

4 depict /dɪˈpɪkt/

نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند آن)، نقش کردن،مجسم کردن، رسم کردن، شرح دادن

Syn: h

 

S

ا

5 naive /naɪˈiːv/

ساده و بی تکلف، بیریا، ساده، بی تجربه، خام

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و ششم روز چهارم

1 perfidious /pəˈfɪdɪəs/

پیمان شکن، خائن

Syn: h

 

S

ا

2 covet /ˈkʌvɪt/

چشم داشتن به، غبطه خوردن به، چشم طمع دوختن به، حرص زدن برای، طمع بستن در،پنهان

Syn: h

 

S

ا

3 ingratiate /ɪnˈɡreɪʃɪeɪt/

خود شیرینی کردن، مورد لطف و عنایت قرار دادن، طرف توجه قرار دادن، ارضا کردن، داخل کردن

Syn: h

 

S

ا

4 penury /ˈpenjʊəri/

احتیاج، فقر، تنگدستی، نیازمندی زیاد، خست

Syn: h

 

S

ا

5 ignominious /ˌɪɡnəˈmɪnɪəs/

رسوا، مفتضح، موجب رسوایی، ننگ آور

Syn: h

 

S

ا

تیم زبان رمزی وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *