لغات 1100 – هفته 36

.توجه 1: جهت شنیدن تلفظ های صوتی حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده کنید

.توجه 2:دراین ویرایش جدید 1100 هر هفته شامل 4 روز می باشد که هر روز آن 5 لغت را پوشش می دهد

هفته سی و ششم روز اول

1 genre /ˈʒɑːnrə/

نوع، قسم، جور، طبقه، دسته، راسته، جنس، طرز، طریقه

Syn: h

هم آوا : ژانر
زبان رمزی : رفتم کلوپ فیلم بگیرم فروشنده میگه ژانرش تو چه دسته ای باشه.

S

ا

2 candid /ˈkændɪd/

بی تزویر، منصفانه، صاف وساده

Syn: h

هم آوا : کاندید
زبان رمزی : اون آدم صاف و ساده خیلی منصفانه کاندید ریاست جمهوری شد.

S

ا

3 unsavoury /ʌnˈseɪvəri/

بی مزه، بدمزه

Syn: h

هم آوا : اون سواری
زبان رمزی : اون بالون سواری که دیروز رفتیم خیلی ناگوار بود.

S

ا

4 degrade /dɪˈɡreɪd/

 

پست کردن، خفت دادن، تنزل رتبه دادن، منحط کردن

Syn: h

هم آوا : دو گره
زبان رمزی : اون بند کفشش رو دو تا گره زد و همین موضوع باعث شد مقامش تنزل پیدا کنه.

S

ا

5 venial /ˈviːnɪəl/

قابل عفو، قابل اغماض، بخشیدنی، گناه صغیر

Syn: h

هم آوا : وانیال
زبان رمزی : دانیال و وانیال یک گناه صغیر انجم دادند که قابل عفو بود.

S

ا


هفته سی و ششم روز دوم

1 epitome /ɪˈpɪtəmi/

خلاصه، مختصر، خلاصه رئوس مطالب

Syn: h

هم آوا : آیپیه تام
زبان رمزی : بزار خیلی خلاصه و مختصر بهت بگم آیپیه تام رو هک کردن.

S

ا

2 dexterity /ˌdekˈsterɪti/

زبردستی، تردستی، سبکدستی، چابکی، چالاکی

Syn: h

هم آوا : دکستر
زبان رمزی : دکستر جکسون بازیگریه که قبلا تو خیابون ها تردستی و شعبده بازی انجام میداده.

S

ا

3 grotesque /ɡrəʊˈtesk/

غریب و عجیب، بی تناسب، مضحک، تناقض دار

Syn: bizarre

هم آوا : گور تَسک(وظیفه)
زبان رمزی : وقتی توی اداره بهش کار های عجیب و غریب بهش دادن گفت گور بابایه تَسک من دیگه کاری انجام نمیدم.

We were lost in a grotesque town.

ما در یک شهر عجیب و غریب گم شدیم.

4 compassion /kəmˈpæʃn̩/

رحم، دلسوزی، ترحم، شفقت، غمخواری

Syn: h

هم آوا : کم بپاشن
زبان رمزی : اون با دلسوزی و رحم گفت کم بپاشن.

S

ا

5 repugnant /rɪˈpʌɡnənt/

متناقض، مخالف، تنفرانگیز، زننده

Syn: h

هم آوا : ب
زبان رمزی : ب

S

ا


هفته سی و ششم روز سوم

1 acme /ˈækmi/

اوج، ذروه، قله، منتها(درجه )، سر، مرتفع ترین نقطه، (پزشکی) بحران، نقطه کمال

Syn: h

هم آوا : یه کمی
زبان رمزی : یه کمی مونده تا به اوج قله برسیم.

S

ا

2 copious /ˈkəʊpɪəs/

فراوان، مفصل، زیاد، خیلی

Syn: h

هم آوا : کپی
زبان رمزی : اونا به تعداد زیادی از روی این سی دی کپی کردند.

S

ا

3 vehemently /ˈviːəməntli/

به تندی، قاطعانه، با شور و حرارت زیادی، با جوش و خروش، شدیدا

Syn: h

هم آوا : ب
زبان رمزی : ب

S

ا

4 depict /dɪˈpɪkt/

نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند آن)، نقش کردن،مجسم کردن، رسم کردن، شرح دادن

Syn: h

هم آوا : ب
زبان رمزی : ب

S

ا

5 naive /naɪˈiːv/

ساده و بی تکلف، بیریا، ساده، بی تجربه، خام

Syn: h

هم آوا : ناو
زبان رمزی : توی سربازی آدم های ساده و بی تجربه رو به ناو جنگی میبرند.

S

ا


هفته سی و ششم روز چهارم

1 perfidious /pəˈfɪdɪəs/

پیمان شکن، خائن

Syn: h

هم آوا : پر فایده اس
زبان رمزی : آدم خائن و بد قول و پیمان شکن متوجه نیست که صداقت چه قدر پر فایده اس.

S

ا

2 covet /ˈkʌvɪt/

چشم داشتن به، غبطه خوردن به، چشم طمع دوختن به، حرص زدن برای، طمع بستن در،پنهان

Syn: h

هم آوا : گاوت
زبان رمزی : داره از تو پنهان میکنه گاوت زاییده.

S

ا

3 ingratiate /ɪnˈɡreɪʃɪeɪt/

خود شیرینی کردن، مورد لطف و عنایت قرار دادن، طرف توجه قرار دادن، ارضا کردن، داخل کردن

Syn: h

هم آوا : ب
زبان رمزی : ب

S

ا

4 penury /ˈpenjʊəri/

احتیاج، فقر، تنگدستی، نیازمندی زیاد، خست

Syn: h

هم آوا : پنیری
زبان رمزی : یک نوع پنیری هست که مخصوص آدم های فقیر و تنگدسته.

S

ا

5 ignominious /ˌɪɡnəˈmɪnɪəs/

رسوا، مفتضح، موجب رسوایی، ننگ آور

Syn: h

هم آوا : اگه ناموسشو
زبان رمزی : اگر ناموسشو ول کنه موجب رسوایی میشه.

S

ا

همچنین ببینید

لغات 1100 – هفته 1

کتاب 1100 واژه که با نام تجاری 1100 واژه ای که شما نیاز دارید بدانید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link