لغات 1100 – هفته 37

 

هفته سی و هفتم روز اول

 

1 confront /kənˈfrʌnt/

روبرو شدن با، مواجهه دادن

Syn: h

 

S

ا

2 antipathy /ænˈtɪpəθi/

احساس مخالف، ناسازگاری، انزجار

Syn: h

 

S

ا

3 servile /ˈsɜːvaɪl/

پست، دون، شایسته نوکران، چاپلوس

Syn: h

 

S

ا

4 volition /vəˈlɪʃn̩/

خواست، اراده، از روی قصد و رضا، از روی اراده

Syn: h

 

S

ا

5 sojourn /ˈsɒdʒən/

اقامت موقتی، موقتا، اقامت کردن،آدم سیار،ساکن

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و هفتم روز دوم
 

1 austere /ɔːˈstɪə/

سخت، تند و تلخ، ریاضت کش، تیره رنگ

Syn: h

 

S

ا

2 felicitous /fəˈlɪsɪtəs/

به موقع، بجا، درخور، به هنگام، شایسته، مناسب،سعادت

Syn: h

 

S

ا

3 halcyon /ˈhælsɪən/

مرغ افسانه ای که دریا را آرام می‌کند ، ایام خوب گذشته، روز آرام

Syn: h

 

S

ا

4 tenable /ˈtenəbl̩/

نگاه داشتنی، قابل مدافعه، قابل تصرف

Syn: h

 

S

ا

5 superfluous /suːˈpɜːflʊəs/

زائد، زیادی، غیر ضروری، اطناب آمیز

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و هفتم روز سوم

1 motivate /ˈməʊtɪveɪt/

تحریک کردن، تهییج کردن، دارای انگیزه شده

Syn: h

 

S

ا

2 rationalize /ˈræʃnəlaɪz/

بااستدلال عقلی توجیه یا تفسیر کردن، منطقی کردن

Syn: h

 

S

ا

3 therapy /ˈθerəpi/

درمان، معالجه، مداوا، تداوی

Syn: h

 

S

ا

4 nascent /ˈnæsnt/

پیدایش یافته، درحال تولد

Syn: h

 

S

ا

5 iconoclast /aɪˈkɒnəklæst/

بت شکن

Syn: h

 

S

ا


هفته سی و هفتم روز چهارم

 

1 erudite /ˈeruːdaɪt/

فرجاد، آموزنده، عالم، دانشمند، متبحر، دانشمندانه

Syn: h

 

S

ا

2 phobia /ˈfəʊbɪə/

نفرت، تنفر، بیزاری، هراس، واهمه، وحشت

Syn: h

 

S

ا

3 germane /dʒəˈmeɪn/

وابسته، مربوط، منتسب، خویش و قوم

Syn: h

 

S

ا

4 vertigo /ˈvɜːtɪɡəʊ/

سرگیجه، دوران، دوار سر، چرخش بدور

Syn: dizziness,giddiness

 

She can’t stand height and always suffered from vertigo.

او نمیتواند ارتفاع رو تحمل کند و همواره از سرگیجه رنج می برده است.

5 conducive /kənˈdjuːsɪv/

موجب شونده، سودمند، مساعد، منجر شونده

Syn: leading,contributing,useful

 

This is a more conductive atmosphere for studying.

این فضا سرچشمه بهتری برای مطالعه کردن است.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 1 نظر

2 1
لغات 1100 – هفته 37
حمید صالحی

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

برای اطلاع از پاسخ نظرات خود، ایمیل خود را صحیح وارد نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link
0