دسته بندی ها
بزن بریم
 

هفته چهل و چهارم روز اول

 

1 nullify /ˈnʌlɪfaɪ/

بی اثر کردن، لغو کردن

Syn: h

 

S

ا

2 deluge /ˈdeljuːdʒ/

سیل، طوفان، غرق کردن، طوفان ایجاد کردن

Syn: h

 

S

ا

3 futility /fjuːˈtɪlɪti/

کار بیهوده، حرف پوچ، بی فایدگی، باطل بودن، کار عبث

Syn: h

 

S

ا

4 carnage /ˈkɑːnɪdʒ/

لاشه ها، کشتار، قتل عام، خونریزی، قصابی

Syn: h

 

S

ا

5 technology /tekˈnɒlədʒi/

تکنولوژی، فناوری، دانش فنی، فن شناسی، شیوه، فن، تکنیک

Syn: h

 

Gholam likes to study computer technology.

غلام دوست دارد در رشته ی تکنولوژی کامپیوتر تحصیل کند.


هفته چهل و چهارم روز دوم

 

1 libel /ˈlaɪbl̩/

افترا، تهمت، توهین، هجو، افترا زدن

Syn: h

 

S

ا

2 defamatory /dɪˈfæmətr̩i/

افترا آمیز

Syn: h

 

S

ا

3 plaintiff /ˈpleɪntɪf/

خواهان، دادخواه، عارض، شاکی، مدعی

Syn: h

 

S

ا

4 canard /kæˈnɑːd/

خبر دروغ، شایعات

Syn: h

 

S

ا

5 deprecate /ˈdeprəkeɪt/

بد دانستن، قبیح دانستن، ناراضی بودن از

Syn: h

 

S

ا


هفته چهل و چهارم روز سوم
 

1 reputed /rɪˈpjuːtɪd/

مشهور

Syn: h

 

S

ا

2 frail /freɪl/

نازک، سست، نحیف، شکننده، زودگذر، سست در برابروسوسه شیطانی، گول خور، بی مایه

Syn: h

 

S

ا

3 potent /ˈpəʊtnt/

قوی، پرزور، نیرومند

Syn: h

 

S

ا

4 excoriate /ɪkˈskɔːrɪeɪt/

تراشیدن، پوست چیزی را کندن، پوست کندن از

Syn: h

 

S

ا

5 devout /dɪˈvaʊt/

دیندار، پارسا منش، مذهبی، عابد

Syn: h

 

S

ا


هفته چهل و چهارم روز چهارم

 

1 diminutive /dɪˈmɪnjʊtɪv/

مصغر، خرد، کوچک، حقیر

Syn: h

 

S

ا

2 profuse /prəˈfjuːs/

فراوان، وافر، سرشار، ساری، لبریز، سرشار ساختن

Syn: h

 

S

ا

3 dulcet /ˈdʌlsɪt/

شیرین، ملیح، نوعی آلت موسیقی

Syn: h

 

S

ا

4 impromptu /ɪmˈprɒmptjuː/

بالبداهه، بداهتا، بی مطالعه، تصنیف، کاری که بیمطالعه و بمقتضای وقت انجام دهند، بالبداهه حرف زدن

Syn: h

 

S

ا

5 malevolent /məˈlevəlnt/

بدخواه، بدنهاد، درمورد ستاره بخت، نحس

Syn: h

 

S

ا