دسته بندی ها
بزن بریم
 

هفته ششم روز اول

1 affluent /ˈæfluənt/

فراوان، دولتمند

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

2 feasible /ˈfiːzəbl̩/

شدني، عملي، امکان پذير، ميسر، ممکن، محتمل

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

3 discern /dɪˈsɜːn/

تشخيص دادن، تميز دادن

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

4 sally /ˈsæli/

يورش، حمله، حرکت سريع، شليک، يورش اوردن، شليک کردن، حمله ورشدن، جواب سريع و زيرکانه

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

5 consternation /ˌkɒnstəˈneɪʃn̩/

بهت، اشفتگي، حيرت، بهت وحيرت

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!


هفته ششم روز دوم

1 precocious /prɪˈkəʊʃəs/

زود رس، پيش رس، نابهنگام، باهوش

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

2 perfunctory /pəˈfʌŋktəri/

باري به هر جهت، سرسري، بي مبالات

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

3 chagrin /ˈʃæɡrɪn/

آزردگي، غم وغصه، اندوه، الم، تنگدلي، اندوهگين کردن، ازرده کردن

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

4 perverse /pəˈvɜːs/

منحرف، در خطا، گمراه، هرزه، فاسد

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

5 deride /dɪˈraɪd/

تمسخر کردن، بکسي خنديدن، استهزا کردن

Syn: hungry , ravenous

 
 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!


هفته ششم روز سوم

1 disparage /dɪˈspærɪdʒ/

عدم وفق، انکار فضيلت چيزي راکردن، کم گرفتن،بيقدرکردن، پست کردن، بي اعتبارکردن

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

2 laudable /ˈlɔːdəbl̩/

ستودني، ستوده، قابل ستايش

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

3 fiasco /fɪˈæskəʊ/

شکست مفتضحانه، ناکامي، بطري شراب

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

4 masticate /ˈmæstɪkeɪt/

چاوش کردن، جويدن، نرم کردن، خمير کردن، بزاقي کردن

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

5 eschew /ɪˈst͡ʃuː/

اجتناب کردن

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!


هفته ششم روز چهارم

1 quell /kwel/

فرونشاندن، سرکوبي کردن، تسکين دادن

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

2 voluble /ˈvɒljʊbl̩/

پر حرف، روان، سليس، چرب و نرم، خوش زبان

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

3 confidant /ˌkɒnfɪˈdænt/

رازدار، محرم اسرار، دمساز

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

4 obsolescence /ˌɒbsəˈlesns/

کهنگي، منسوخي، متروکي، از رواج افتادگي

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!

5 dubious /ˈdjuːbɪəs/

مورد شک، مشکوک

Syn: hungry , ravenous

 

She’s so voracious. She’s eaten all the chocolates!

او خیلی پرخور است و تمام شکلات ها را خورده است!