لغات 1100 – هفته 9

604

 


هفته نهم روز اول

1 impresario /ˌɪmprɪˈsɑːrɪəʊ/

مدير اماکن تفريحي و نمايشي، مدير اپرا، مدير ياراهنماي اپرا و کنسرت

Syn: organizer

 

Clive is the impresario of that great concert.

کلایو مدیر اجرایی آن کنسرتِ بزرگ است.

2 extortion /ɪkˈstɔːʃn̩/

زياده ستان، زياد، اخاذ، گزاف

Syn: getting money by threats

 

S Extortion was one of his charges.

اخاذی یکی از اتهامات وی بود.

3 adverse /ˈædvɜːs/

مخالف، مغاير، ناسازگار، مضر، روبرو

Syn: contrary

 

He didn’t stay in bed, adverse to the doctor’s order.

او برخلاف دستورات دکتر در رختخواب نماند.

4 asset /ˈæset/

چيز با ارزش و مفيد، ممر عايدي، سرمايه، دارايي، جمع دارايي شخص که بايستي بابت ديون او پرداخت گردد

Syn: a valuable thing to have.

 

S President Obama found that texting was an asset to his communication skills.

ا رئیس جمهور “اوباما” پی برد که ارسال پیامک برای مهارت های ارتباطی اش یک امتیاز است.

5 bigot /ˈbɪɡət/ آدمرياکار، آدم خرافاتي، متعصب

Syn: a narrow-minded , fanatic

 

Mr. Jones called his friend as a bigot.

آقای جونز دوستش را به عنوان یک آدم ریاکار خطاب کرد.


هفته نهم روز دوم

1 blatant /ˈbleɪtnt/

پرسروصدا، شلوغ کننده، خودنما، خشن، رسوا

Syn: very showy , brazen

 

Her daughter did a very blatant act.

دختر او عمل بسیار وقیحانه ای انجام داد.

2 entourage /ˌɒntʊˈrɑːʒ/

محيط، دور و بر اطرافيان، دوستان، همراهان

Syn: group of attendants

 

She lives alone so she likes entourage at weekends.

او تنها زندگی می کند.بنابراین در تعطیلات پایان هفته بودن با اطرافیان را دوست دارد.

3 virulent /ˈvɪrʊlənt/

زهرآگين، سم دار، تلخ، تند، کينه جو، بدخيم

Syn: harmful

 

Europe’s population was afflicted by a virulent plague as the Black Death.

جمعیت اروپا به طاعون مهلکی مبتلا شد که طاعون سیاه نامیده می شد.

4 venom /ˈvenəm/

زهر، سم، زهر مار و عقرب و غيره، کينه، مسموم کردن، مسموم شدن

Syn: poison

 

The child ate the rat venom by mistake.

کودک اشتباهی سم موش را خورد.

5 spew /spjuː/

قي کردن، فوران کردن (مواد آتشفشاني)، با فشار خارج کردن، به خارج ريختن

Syn: vomit

 

The child spewed all the foods that he had eaten.

کودک روی تمام غذایی که خورده بود استفراغ کرد.


هفته نهم روز سوم

1 loath /ləʊθ/

بي ميل، بيزار، متنفر

Syn: hate , dislike

 

I loathe spiders.

من از عنکبوت ها متنفرم.

2 solicit /səˈlɪsɪt/

درخواست کردن، التماس کردن، خواستن، تقاضا کردن، جلب کردن، تشجيع کردن، خواستاربودن، بيرون کشيدن، وسوسه کردن

Syn: ask , beg

 

S Passengers are solicited not to smoke.

از مسافران درخواست شد که سیگار نکشند.

3 astute /əˈstjuːt/

زيرک، ناقلا، دانا، هوشيار، محيل، دقيق، موشکاف

Syn: keen

 

Everyone knows him as an astute student.

همه او را به عنوان دانش آموز زرنگ می شناسند.

4 advocate /ˈædvəkeɪt/

دفاع کردن، طرفداري کردن، حامي، طرفدار، وکيل مدافع

Syn: defend

 

She has three children to advocate.

او سه بچه دارد که باید از آن ها دفاع کند.

5 ineffectual /ˌɪnɪˈfekt͡ʃʊəl/

بيهوده، بي نتيجه، بي اثر، غير موثر، بيفايده

Syn: not effective

 

A car is ineffectual without petrol.

ماشین بدون بنزین بی فایده است.


هفته نهم روز چهارم

1 scrutinize /ˈskruːtɪnaɪz/

به دقت بررسي کردن، موشکافي کردن، مورد مداقه قرار دادن

Syn: examine closely

 

No sooner did the lawyer scrutinize the extortion note than she called the police.

به محض اینکه وکیل یادداشت اخاذی را با دقت بررسی کرد،با پلیس تماس گرفت.

2 nefarious /nɪˈfeərɪəs/

شرير، زشت، نابکار، بدکار، شنيع، ناهنجار

Syn: vicious

 

A nefarious witch did all those things.

یک ساحره ی شرور تمام آن کارها را انجام داد.

3 amicable /ˈæmɪkəbl̩/

موافق، دوست، دوستانه

Syn: h

 

S

ا

4 vexatious /vekˈseɪʃəs/

دل آزار، رنجش آميز، آشفته، مضطرب

Syn: annoying

 

It’s vexatious when people don’t listen to you.

آزار دهنده است وقتی مردم به حرف های آدم گوش نمی کنند.

5 malady /ˈmælədi/

ناخوشي، فاسد شدگي، بيماري، مرض

Syn: disease

 

Cancer and measles are maladies.

سرطان و سرخک بیماری هستند.

به این محتوا چه امتیازی می دهید؟ 2 نظر

5 2
لغات 1100 – هفته 9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

دانلود کتاب 504 واژه کاملا ضروری در پنج ساعت به شیوه wordclip

[لینک دانلود بلافاصله به ایمیل شما ارسال خواهد شد.]
ارسال
تنها چند ثانیه تا دانلود این کتاب ارزشمند فاصله دارید.
close-link