دسته بندی ها
بزن بریم

 

Complacent kəm’pleɪsənt

Pleased with oneself; self-satisifed

از خود راضي

Senator Troy denounced the complacent attitude of the polluters of our air.

سناتور «تروي» نگرش خودخواهانهي آلوده کنندگان هوا را محکوم کرد.

How can you be complacent about such a menace?

شما چطور ميتوانيد نسبت به چنين تهديدي بي توجه باشيد؟

I was surprised that Martin was so complacent about his brief part in the play.

تعجب کردم از اينکه «مارتين» به خاطر نقش مختصرش در نمايش اينقدر خشنود بود.

 

 

Wasp ˈwɑːsp

An insect with a slender body and powerful sting

حشره اي با بدني باريک و کشيده و نيشي قوي

When the wasps descended on the picnic, we ran in all directions.

وقتي زنبورها به سمت ما در پيک نيک سرازير شدند، ما هر کدام به سويي فرار کرديم.

A swarm of wasps attacked us as we were reclining on the porch.

همينطور که در ايوان دراز کشيده بوديم فوجي از زنبورها به ما حمله کردند.

The piercing sting of a wasp can be very painful.

نيش سوراخ کننده زنبور ميتواند بسيار دردناک باشد.

 

 

Rehabilitate ,rihə’bɪlə,tet

Restore to good condition; make over in a new form; restore to former standing, rank, reputation, etc.

به وضعيتي خوب باز گرداندن، به جايگاه، مقام يا شهرت قبلي برگرداندن

The old house was rehabilitated at enormous expense.

خانه ي قديمي با هزينهي هنگفتي بازسازي شد.

The former criminal completely rehabilitated himself and was respected by all.

جنايتکار سابق کاملاً آبروي از دست رفتهي خود را باز گرداند، و مورد احترام همگان واقع شد.

This wing of the house must be rehabilitated promptly, as there is a danger it will collapse.

اين سمت خانه بايد فوراً بازسازي شود، زيرا خطر فروپاشي آن وجود دارد.

 

 

Parole pəˈroʊl

Word of honor; conditional freedom; to free (a prisoner) under certain conditions

قول شرف، آزادي مشروط، (يک زنداني) را تحت شرايط خاصي آزاد کردن

The judge paroled the juvenile offenders on condition that they report to him every three months.

قاضي متخطيان جوان را به شرطي آزاد کرد که هر سه ماه يک بار به او مراجعه کنند.

Since the prisoner has been rehabilitated, his family is exploring the possibility of having him paroled.

از آنجايي که زنداني اصلاح شده است خانواده اش در حال بررسي امکان آزادي مشروط او هستند.

The fugitive gave his parole not to try to escape again.

زنداني فراري قول شرف داد که ديگر سعي نکند فرار کند.

 

 

Vertical vɜːrtɪkl̩

Straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical line

مستقيم از بالا و پايين مثلاً خط عمودي

It wasn’t easy to get the drunken man into a vertical position.

سرپا نگه داشتن مرد مست کار دشواري بود.

The way to vote for your candidate is to pull the lever from the horizontal position to the vertical position.

شيوه ي رأي دادن به نامزد انتخاباتي خود، اين است که اهرم را از حالت افقي به حالت عمودي تفيير دهي.

A circle surrounding a vertical line that ends in an inverted V is the well-known peace symbol.

دايره محاطي بر يک خط عمودي که به حرف وارونه V منتهي ميشود، نماد مشهور صلح است.

 

 

Multitude məltə,tuːd

A great number; a crowd

تعداد زياد، يک جماعت

A multitude of letters kept pouring into the movie idol.

نامه هاي بيشماري براي ستاره سينما ارسال ميشد.

The fleeing culprit was pursued by a fierce multitude.

مجرم فراري ، توسط جماعت خشمگيني تحت تعقيب بود .

Flood victims were aided by a multitude of volunteers.

جمع کثيري از داوطلبان به قربانيان سيل کمک کردند.

 

 

Nominate nɑːmə,net

Name as a candidate for office; appoint to an office

به عنوان نامزد يا منصب مشخص کردن، براي پست دفتري منصوب کردن

Three times Bryant was nominated for office but he was never elected.

«برايانت» سه بار براي اين منصب نامزد شد اما هرگز انتخاب نشد.

The president nominated him for Secretary of State.

رئيس جمهور وي را براي وزارت امور خارجه نامزد کرد.

Though Danny was nominated last, he emerged as the strongest candidate.

اگرچه «دني» به عنوان آخرين نفر نامزد شد، اما به عنوان قويترين نامزد ظاهر شد.

 

 

Potential pə’tenʃl̩

Possibility as opposed to actuality; capability of coming into being or action

بالقوه، نهفته، احتمالي، استعداد و توانايي

Mark has the potential of being completely rehabilitated.

«مارک» اين توانايي را دارد که کاملاً بازسازي شود.

The coach felt his team had the potential to reach the finals.

مربي تصور کرد تيمش توانايي رسيدن به مسابقات نهايي را دارد.

Destroying nuclear weapons reduces a potential threat to human survival.

از بين بردن سلاحهاي هستهاي، تهديد احتمالي بقاء بشر را کاهش ميدهد.

 

 

Morgue ˈmɔːrɡ

Place where bodies of unknown persons found dead are kept; the reference library of a newspaper office

مکاني که در آن اجساد افراد ناشناسي که مرده يافت ميشوند نگهداري ميشود، کتابخانه مرجع يک دفتر روزنامه

There is a slender chance that we can identify the body in the morgue.

احتمال ضعيفي وجود دارد که بتوانيم جسد داخل سردخانه را شناسايي کنيم.

Bodies in the morgue are preserved by low temperatures.

اجساد داخل سردخانه در دمايي پايين نگهداري ميشوند.

In the morgue of the New York Times there are biographies of most famous people.

در آرشيو مجله «نيويورک تايمز» زندگينامههاي معروفترين شخصيتها وجود دارد.

 

 

Preoccupied pri’ɑːkjə,paɪd

Took up all the attention

درگير، مشغول

Getting to school in time for the test preoccupied Judy’s mind.

به موقع رسيدن به مدرسه براي امتحان، ذهن «جودي» را به خود مشغول کرد.

My boss is always preoccupied with ways of cutting down on the workers lateness.

رئيس من هميشه ذهنش درگير شيوه هاي کاهش تاخير کارمندان است.

Charity cases preoccupied Mrs. Reynaldo’s attention.

امور خيريه تمام توجه خانم «رينالدو» را به خود مشغول کرد.

 

 

Upholstery ˌʌp’hoʊlstəri

Coverings and cushions for furniture

روکشها و رويه هاي مبل

Our old sofa was given new velvet upholstery.

به کاناپه ي قديميمان روکش مخمل جديدي داده شد.

The Browns upholstery was so new that we were wary about visiting them with the children.

رومبليهاي خانواده «براون» آنقدر جديد و نو بود که مراقب بوديم با بچه ها به ديدن آنها نرويم.

One hundred eighty-five dollars was the estimate for changing the upholstery on the dining-room chairs.

برآورد تعويض روکش صندلي هاي اتاق ناهارخوري صد و هشتاد و پنج دلار بود.

 

 

Indifference ˌɪn’dɪfərəns

Lack of interest, care, or attention

عدم علاقه، دقت يا توجه

Allen’s indifference to his schoolwork worried his parents.

بي توجهي «آلن» به تکاليف مدرسه، والدينش را نگران نمود.

It was a matter of indifference to Bernie whether the story circulating about his engagement was true or not.

براي «برني» موضوع بيا هميتي بود، که آيا داستاني که درباره ي نامزدي اش پخش شده است حقيقت دارد يا نه.

My father could not refrain from commenting on Linda’s indifference toward her brothers tears.

پدرم نتوانست از اظهار نظر پيرامون بي اعتنايي «ليندا» نسبت به اشکهاي برادرش اجتناب کند.

 

 


تمرین اول | تصویر زیر بیانگر کدامیک از لغات این درس می باشد؟


Picture it

Which of the words studied in this lesson are suggested by the picture ?

elorap

 


تمرین دوم | جاهای خالی را با هر یک از لغات آموخته شده در این درس پر نمایید.


Fill in the Blanks

Place one of the new words in each of the blanks below.

1. The children shrieked with fear as the _________ flew over them.

2. It is illegal to _________ prisoners until they have served a minimum sentence.

3. The municipal council voted to _________ the run-down section of the city and to make it a model residential area. 4. Mike Pavonna was the unanimous choice of the _________ for the office of mayor.

5. With all this equipment, we have the _________ to survive for weeks in the most frigid climate.

6. The worn _________ betrayed the poverty of the family.

7. His family was distressed at Frank’s _________ to the normal adolescent activities.

8. Unfortunately, Carmen was too _________ with dates to devote much time to her studies.

9. To start the air circulating, turn the button to a _________ position.

10. Bob was pleased to be _________ for the presidency, but he gallantly declined in favor of Carole.

11. When the security leak was discovered, the editor called the newspaper _________ to check if there was any precedent for such a case.

12. The winner’s _________ smile annoyed some of the members of the audience.